Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Raad van State: Beroepschrift Natuur en Milieu De Vechtstreek ongegrond

  Woensdag, 8 maart 2017

  Na tweemaal uitstel van zes weken heeft de Raad van State vandaag beslist over ons beroepschrift. Dit had betrekking op de door Gedeputeerde Staten van Overijssel  verleende Natuurbeschermings- wetvergunning die de bouw van 50 zorgappartementen op het landgoed De Stekkenkamp mogelijk maakte.

  Helaas is ons beroepschrift ongegrond verklaard. Maar we blijven ons inzetten voor het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden en het

  ...
 • Gemeenteraad Ommen: Blijvend verbod bollenteelt in drinkwaterwingebieden

  3 maart, 2017

  De Gemeenteraad heeft het voorstel van B&W Ommen overgenomen om lelieteelt in de drinkwaterwingebieden Witharen en Hammerflier in Ommen blijvend te verbieden. Het drinkwaterleidingbedrijf Vitens heeft onderzoek verricht in deze gebieden. Hieruit blijkt dat in deze drinkwaterwingebieden geen slecht doorlatende kleilagen in de grond aanwezig zijn die voorkomen dat chemische stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen, het grondwater bereiken. Deze

  ...
 • Presentatie over Landgoed Den Woesten Heide

   

  Wim van der Heide, opgegroeid naast enkele landgoederen, heeft zijn varkensbedrijven overgedragen aan zijn opvolgers, de akkerbouwtak  grotendeels omgezet naar grasland en een gedeelte wordt voortgezet. Van de 40 jaar als boer heeft hij 20 jaar met een bedrijfsnatuurplan gewerkt. Als medeoprichter van de agrarische natuurvereniging was hij betrokken bij allerlei projecten op het gebied

  ...
 • Gemeenteraad geeft groen licht voor aanleg natuurbegraafplaats Hoogengraven

  28 januari 2017:
  Het initiatief van Stichting Heidehof om een natuurbegraafplaats aan te leggen in het bos- en natuurgebied Ommerbos kan, als het aan de gemeenteraad Ommen ligt, doorgang vinden.
  Afgelopen donderdag 26 januari gaf een meerderheid van de raad groen licht. Stichting Heidehof, een initiatief van Bert Speulman uit Drenthe, heeft hiervoor 25 hectare bosgrond aangekocht gelegen ten oosten van de golfbaan Hooge Graven.
  Onze vereniging heeft in een eerder

  ...
 • Blijvend verbod bollenteelt in drinkwaterwingebieden Ommen

  Als het aan het gemeentebestuur van Ommen ligt blijft lelieteelt in de drinkwaterwingebieden Witharen en Hammerflier verboden. Uit onderzoek van het drinkwaterleidingbedrijf Vitens blijkt dat in deze drinkwaterwinningen geen slecht doorlatende kleilagen in de grond aanwezig zijn die voorkomen dat chemische stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen, het grondwater bereiken. De zuiveringsinstallaties van Vitens kunnen deze verontreinigingen van het grondwater niet zuiveren. Op basis hiervan

  ...
 • Ommermars ontvangt provinciale subsidie

  Het burgerinitiatief Ommermars ontvangt van de provincie Overijssel subsidie voor de verdere uitwerking van de plannen. Dat is een mooie opsteker voor de werkgroep Ommermars, die al meer dan een jaar, in nauwe samenwerking met Ommer basisscholen en Ommenaren, een plan ontwikkelt om de Ommermars bij de kern Ommen om te vormen tot stadsnatuur. Een plek waar kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan in de natuur en waar Ommenaren kunnen wandelen en recreëren langs het water.

  ...

 • Maken we eigenlijk wel schoon met onze schoonmaakmiddelen?

  Een natuurlijk leventje leiden verhoudt zich niet zo goed met de meeste schoonmaakmiddelen die we gebruiken. Gek eigenlijk, als het over duurzaamheid gaat, gaat het bijna nooit over schoonmaakmiddelen.

  Schoonmaakmiddelen, maken die eigenlijk wel schoon? Twee antwoorden: 1: datgene wat je er mee schoon wil maken wordt er vaak wel schoon van, maar schijnschoon. 2: het water na de schoonmaak is er vieser van geworden.

  Schoonmaakmiddel, een middel om schoon mee te maken. Maar

  ...
 • Alternatief tracé fietspad Varsen kan de Otter redden

  Onze vereniging pleit voor een alternatief fietspadtracé in de buurtschap Varsen. Wij worden hier in gesteund door Stichting Das en Vecht en de provinciale Otterwerkgroep.
  Met dit alternatief willen wij voorkomen dat voor verstoringgevoelige soorten als Otter en Das zullen verdwijnen uit dit gebied.

  foto: Hugh Jansman

  Wij vinden als natuurorganisaties dat het door

  ...
 • Matig bezochte avond over de nieuwe Wet Natuurbescherming wel interessant

  Het was een klein, select gezelschap, dat was afgekomen op de avond in oktober over de nieuwe Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 ingaat. Slechts 16 belangstellenden waren er in een zaal van de Kern, terwijl de nieuwe wet voor iedereen in het algemeen en voor natuurliefhebbers in het bijzonder, belangrijk is.

  Eerder, bij de avonden over de Das, de Otter of het Edelhert zat de zaal vol. Tja, deze onderwerpen hebben dan ook een grotere aaibaarheidsfactor dan een nieuwe wet.

  ...
 • Agrarisch Natuurbeheer uit de doeken gedaan

  Het blijft natuurlijk gissen waarom informatieavonden zoals over de nieuwe Wet Natuurbescherming niet zo goed bezocht worden. Ook voor de avond over Agrarisch Natuurbeheer was maar weinig belangstelling, ook vanuit de agrarische sector, hoewel de vereniging 'breed' uitgenodigd had. Een verklaring kan zijn, dat de onderwerpen een minder hoge aaibaarheidsfactor hebben dan bijvoorbeeld de Das, de Otter of het Edelhert. Tijdens zulk soort avonden zit de zaal meestal behoorlijk vol. Toch had

  ...
 • Grote belangstelling informatieavond Ommermars

  Op woensdagavond 23 november kwamen zo'n 85 belangstellenden uit Ommen naar de inloopbijeenkomst van burgerinitiatief Ommermars. In ‘de Kern’ in de Bouwstraat in Ommen konden inwoners kennismaken met de voorlopige eindkaart. Direct ten westen van de kom van Ommen, ingeklemd tussen rivier en provincieweg, ligt de Ommermars. Het gebied is gedeeltelijk ingericht als natuurgebied, maar niemand herkent het als zodanig. Het oogt als een groen laken van gras, afgewisseld met enkele maisakkers. Het

  ...
 • De Stekkenkamp en de Natuurbeschermingswet

  Maandag 14 november j.l. was de behandeling van het beroepschrift van onze Vereniging bij de Raad van State te Den Haag. Wij hebben daar onze leden vertegenwoordigd in ons bezwaar tegen de door Gedeputeerde Staten van Overijssel verleende Natuurbeschermingswetvergunning. Deze maakt het mogelijk dat 50 zorgwoningen kunnen worden gebouwd in het waardevolle landgoed De Stekkenkamp.

  Gebied waar 50

  ...
 • Inloopbijeenkomst Ommermars

 • Wordt er al gebouwd op De Stekkenkamp?

  Op Landgoed de Stekkenkamp te Ommen zijn gisteren bomen gekapt, vindt grondverzet plaats en worden hekken geplaatst op de locatie waar een zorgcentrum is gepland.

  De Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek vraagt zich af of met de bouw van dit zorgcentrum al begonnen wordt, terwijl er nog procedures lopen. De Vereniging vindt het een vreemde zaak, vooral omdat de verantwoordelijke wethouder

  ...
 • Lezing over agrarisch natuurbeheer

  Agrarisch natuurbeheer is een regeling voor vergoedingen aan gebruikers van agrarische grond, inclusief de landschapselementen. Voor het goed beheren van bijvoorbeeld houtwallen en poelen kunnen zij aanspraak maken op bepaalde vergoedingen. Het doel is verbetering van de biodiversiteit in agrarisch gebied.

  Op vrijdag 11 november komt de heer Gerrit Meutstege, (projectcoördinator) van het agrarisch Collectief Midden-Overijssel vertellen welke veranderingen op het gebied van agrarisch

  ...
 • Nacht van de Nacht in het Eerder Achterbroek: Tart het zwart, fluister het duister

  Evenals de twee voorgaande jaren organiseert onze vereniging in samenwerking met IVN Den Ham/Vroomshoop en Natuurmonumenten weer de Nacht van de Nacht. Dit keer is ook de Milieuraad van de gemeente Twenterand betrokken bij het evenement. Het eerste jaar waren er ongeveer veertig deelnemers, vorig jaar waren het er al meer dan honderd! Omdat nog lang niet iedereen ooit deelgenomen heeft aan de speurtocht in het donker in het Eerder Achterbroek, wordt ook deze keer de Nacht van de Nacht weer

  ...
 • INFORMATIEAVOND NIEUWE WET NATUURBESCHERMING DOOR DANIEL TUITERT

  Daniel Tuitert komt op donderdag 13 oktober a.s. vertellen welke consequenties de nieuwe Wet natuurbescherming zou kunnen hebben. Hij is als ecoloog en jurist op het gebied van natuurbeschermingsrecht verbonden aan Sweco, voorheen Grontmij. Wet- en regelgeving ten aanzien van natuur is derhalve zijn dagelijks werk.

  Daniel woont in Zwolle en heeft veel onderzoekswerk verricht in het Vechtdal, met name op het gebied van zoogdieren op Eerde. Mogelijk heeft de nieuwe Wet

  ...
 • 50 zorgwoningen toegestaan op landgoed De Stekkenkamp

  Op 31 augustus jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan over ons beroepschrift tegen de bouw van 50 zorgwoningen in het natuurbeschermingsgebied landgoed De Stekkenkamp. De Raad van State ziet in de bouw geen zodanige ernstige aantasting van de natuurwaarden dat de bouw van deze zorgwoningen op de Stekenkamp niet acceptabel is. Al onze bezwaren zijn ongegrond verklaard. Ook voor de door ons aangedragen alternatieve locaties, waaronder de vele braakliggende gemeentegronden, waar geen

  ...
 • Herhaling ‘De Regge kronkelt weer’

  Presentatie locatie:  Theater de Carrousel te Ommen op 27 oktober 2016 door Ella Roelfs-Rijzebol.
  Aanvang 20.00 uur. Voor gereserveerde plaatsen: komen om 19.30 uur.
  Entree: Leden Groei en Bloei gratis. Niet leden betalen € 5 .- per persoon. 

  De loop van de Regge is weer toekomstbestendig geworden. De Regge heeft na de herstelwerkzaamheden een nieuwe aanblik gekregen: van een rechte, strak ingekaderde rivier, die door hoge kades (dijken) binnen zijn oevers werd

  ...
 • Ambassadeurs Ommermars bijgepraat over het project

   Eind vorig jaar werd op initiatief van Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek op een aantal basisscholen gestart met het project Ommermars. Als Ambassadeurs van de Ommermars konden leerlingen van de bovenbouw meedenken over de inrichting van het gebied Ommermars, dat tot nu toe een behoorlijk treurige aanblik biedt. De Vechtstreek vindt, samen met onder andere Natuur en Milieu Overijssel, dat het gebied een meer natuurlijke uitstraling moet krijgen, met voldoende mogelijkheden

  ...