Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Start inrichting Laarmanshoek/landgoed Het Laar

  In opdracht van het Waterschap Regge en Dinkel is een aannemer deze week gestart met de inrichtingswerken van Laarmanshoek/Het Laar. Doel van dit waterschapsproject is de verhoging van de waterveiligheid voor de bebouwde kom van Ommen Zuid. Het Reggedal zal de komende tijd ter plaatse drastisch veranderen. Ook de grachten en vijvers van het landgoed Het Laar, dat beschermd Rijksmonument is, zullen worden opgeknapt.

  Het project is een schoolvoorbeeld van functiecombinaties. Zo worden

  ...
 • Nacht van de Nacht, nummer acht

  Quiz met Nachtgeluiden en wandeling in het donker
   

  Op zaterdagavond 27 oktober  is er om 20.00 uur in het Natuur Informatie Centrum in Ommen, Hammerweg 59A een nachtelijk samenkomen van allen die van de nacht houden. 
  Van allerlei nachtgeluiden moet in een totaal verduisterde zaal de oorsprong

  ...
 • Nacht van de Nacht 2012

  De inmiddels bekende Nacht van de Nacht wordt dit jaar gehouden op zaterdag 27 oktober. Het is de achtste keer, dat de Milieufederaties en Natuur en Milieu de Nacht van de Nacht organiseren. Het doel is aandacht vragen voor lichtvervuiling en ideeën aandragen om die vervuiling tegen te gaan. In Nederland wordt het tegenwoordig nooit echt helemaal donker meer. Veel dieren, maar ook mensen,
  ...
 • Inventarisatie beschermwaardige bomen

  De Gemeente Ommen start half september met de inventarisatie van waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente. De werkzaamheden duren tot en met oktober en worden uitgevoerd door een extern bureau.

  De inventarisatie is een gevolg van onze actie in januari en februari richting Raad over het Bomenbeleidsplan Ommen. In dit plan ontbreekt een kaart en lijst waarop alle waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente Ommen staan aangegeven. Wij pleiten voor een

  ...
 • 10 punten voor nieuw natuurbeleid

  Ruim veertig groene organisaties hebben een 10 puntenplan voor natuur opgesteld. Rode draad van dit plan is het onverkort realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS), een  natuurherstel gecombineerd met toegankelijkheid voor eenieder, de actieve bescherming van dier- en plantensoorten  en voldoende budget voor natuur(beheer).
  Met dit plan nemen de natuur- en milieuorganisaties duidelijk stelling tegen het gevoerde natuurbeleid van de demissionaire staatssecretaris Bleker,

  ...
 • Start aanleg natuurgebied Junne

  In het rivierdal tussen de stuw Junne en het Junner Koeland is het een en al bedrijvigheid. In opdracht van het waterschap Velt en Vecht en de Provincie wordt het gebied tussen Junner Koeland en de stuw ingericht als natuurgebied.
   

  ...
 • Boer zegt ja - verslag

   

  Op 30 en 31 maart 2012 gaf melkvee- en varkenshouder Henk de Lange zijn visie op de vraag hoe landbouw en natuur in het Vechtdal in harmonie kunnen samengaan. Natuur en landbouw samen? Kan dat wel? Lees het verslag van de thema-avond en de excursie. 

   

     

 • Start klimaatbuffer te Archem

  De graafwerkzaamheden voor de inrichting van de klimaatbuffer bij Archemermaten te Archem zijn deze week begonnen. De buffer voorziet in extra opvang van overtollig water. Door klimaatverandering kan in een korte tijd veel neerslag vallen. Om wateroverlast te voorkomen wordt dit te veel aan water door het Waterschap Regge en Dinkel opgevangen in deze buffers.
  Bij de inrichting van dit gebied, worden ook nevengeulen aangelegd. Hierdoor verandert de Regge van een genormaliseerde rivier

  ...
 • Boer zegt ja

  Op vrijdagavond 30 maart om 20.00 uur verzorgt de Natuur- en Milieuvereniging De Vechtstreek in het NICO een thema-avond waarop melkvee- en varkenshouder Henk de Lange zijn visie zal geven over hoe landbouw en natuur in het Vechtdal in harmonie kunnen samengaan. Natuur en landbouw samen? Kan dat wel?
  Ons unieke Vechtdal kent mogelijkheden en beperkingen, kansen en bedreigingen voor een

  ...
 • Vaststelling Bomenbeleidsplan uitgesteld

  In de Raadsvergadering van 9 februari stond onder andere de vaststelling van het Bomenbeleidsplan 2012-2012 op de agenda.
  Over een amendement van D66 werd uiteindelijk gestemd. De stemmen staakten waardoor de behandeling en vaststelling van het Bomenbeleidsplan 2012-2021 wordt doorgeschoven naar de eerstkomende Raadsvergadering over 2 weken.

  Onze vereniging is via de Klankbordgroep zeer nauw betrokken geweest bij dit Bomenbeleidsplan. Vanaf het begin hebben wij gepleit voor

  ...
 • Groot natuurgebied in Varsen

  Vandaag is een begin gemaakt met de inrichting van het 158 ha. grote natuurgebied De Larinksmars in Varsen. Regiodirecteur Staatsbosbeheer Piet Winterman, gedeputeerde Hester Maij en wethouder Ilona Lagas verrichtten het startschot voor de inrichting van het nieuwe natuurgebied.

 • Toch steenkoolgaswinning in Ommen?

  Terwijl Queensland zich heeft teruggetrokken, melden zich onverwacht twee nieuwe bedrijven die belangstelling hebben voor het steenkoolgas in Ommen. Maar ook Dalfsen, Raalte en Zwolle “vallen in de prijzen” van Northern Petroleum Nederland BV en Vermillion Oil & Gas Netherlands BV. Deze bedrijven hebben bij het Rijk een verzoek ingediend voor een opsporingsvergunning. 

  Op 4 januari 2012 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel het Rijk een negatief advies gegeven, omdat er onder meer

  ...
 • Waardevolle bomen in Ommen vogelvrij?

  Onze Vereniging heeft tijdens de vergadering van de Raadscommissie op 19 januari ingesproken over het nieuwe Bomenbeleidsplan 2012-2024 van Ommen. En daar was alle reden voor.

  In het nieuwe Bomenbeleidsplan ontbreekt namelijk het meest essentiële onderdeel, te weten:  een kaart of lijst waarop alle waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente Ommen staan aangegeven. De gehanteerde lijst van beschermingswaardige bomen stamt van vóór 2005 en heeft alléén betrekking op

  ...
 • Tegen nieuwe natuurwet? Koop een boom!

  Zondag, 11 december, 2011.

  Binnen drie dagen nadat het plan bekend was gemaakt hadden al meer dan 10.000 natuurliefhebbers een boom gekocht als protest tegen de nieuwe Natuurwet van staatssecretaris Bleker. Het initiatief is afkomstig van de partij van de Dieren samen met een natuurbeschermingsinstantie. Zij willen het groeiende protest tegen de nieuwe natuurwet omzetten in een protestbos.

  In Vroege Vogels werd op 11 decembe 2011 aan dit item veel aandacht geschonken. Tijdens

  ...
 • Meerderheid Nederlanders tegen nieuwe Natuurwet

  Hebt u ook commentaar geleverd op het wetsvoorstel nieuwe natuur? En was u tegen deze nieuwe wet? Dan behoort u tot de meerderheid van het Nederlandse publiek die de plannen verwerpt van staatssecretaris Henk Bleker voor een nieuwe wet Natuur.

  Uit de publieksenquête die Natuurmonumenten op 9 november lanceerde bleek dat de overgrote meerderheid van de bijna 24.000 respondenten het hiermee eens is. Zo zien negen van de tien mensen niets in het voorstel om de recreatieve jacht op ree,

  ...
 • Regge weer natuurlijker

  Bij Nieuwebrug en Archemermaten wordt binnenkort door het Waterschap Regge en Dinkel het Reggedal op een natuurlijke manier ingericht. Het doel is 'een dynamisch en veerkrachtig watersysteem', waarbij de Regge op een natuurlijke manier buiten haar oevers kan treden.

   Deze twee nieuwe locaties zijn een vervolg op de al gerealiseerde “klimaatbuffers” bij Velderberg en het Onderland, waarbij waterberging en nieuwe natuur worden gerealiseerd.

  De Beneden Regge krijgt bij

  ...
 • Nieuwe Natuurwet: desastreus voor onze natuur

  Reageer vóór 18 november!!!

  Staatssecretaris Bleker heeft onlangs een concept van de nieuwe Wet Natuur openbaar gemaakt. De nieuwe wet wordt de opvolger van drie bestaande natuurwetten: de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.

  Met de nieuwe wet verliezen ruim 80 diersoorten (onder andere das, zeehond en diverse vlinders) en 100 plantensoorten (waaronder parnassia en orchideeën) hun bescherming.
  Door de nieuwe wet kan er op veel meer

  ...
 • Vier de Schoonheid van de Nacht

  nachtvandenacht2011bannerDe Nacht van de Nacht houden wij van de Vereniging van Natuur & Milieu dit jaar op zaterdag 29 oktober, om 20.00 uur in het Natuur Informatie Centrum i.s.m. de Gemeente Ommen

  Liefhebbers van een donkere nacht kunnen dit jaar weer meedoen aan allerlei activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht op 29 oktober. De

  ...
 • Steenkoolgaswinning?

  Bent u ook tegen steenkoolgaswinning in onze regio?
  Na Noord Brabant worden nu ook Overijssel en Gelderland geconfronteerd met mogelijke proefboringen naar schaliegas. Eind 2009 kreeg Queensland Gas Company van de Minister van Economische Zaken al een vergunning voor proefboringen naar schaliegas in Overijssel (Salland en Twente) en Gelderland. Tegen deze vergunning loopt nog een beroepszaak. Natuur en Milieu

  ...
 • Energiezuinigheid troef op Mobiliteitsmarkt Ommen-Hardenberg

  (zondag, 2 oktober 2011)
  Zuinig omspringen met onze energiebronnen en het goede voorbeeld geven. Dat was het motto afgelopen weekeinde op de mobiliteitsmarkt 'Duurzaam on the move anno 2011'. Een  initiatief van de gemeente Ommen, Hardenberg en de provincie Overijssel.
  Zij vroegen tijdens deze markt aandacht voor het zorgvuldiger leren omgaan met de huidige energiebronnen. Ook prikkelden zij de bezoeker om in de toekomst nog meer 'groene' stroom te gaan

  ...