Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Start aanleg natuurgebied Junne

  In het rivierdal tussen de stuw Junne en het Junner Koeland is het een en al bedrijvigheid. In opdracht van het waterschap Velt en Vecht en de Provincie wordt het gebied tussen Junner Koeland en de stuw ingericht als natuurgebied.
   

  ...
 • Boer zegt ja - verslag

   

  Op 30 en 31 maart 2012 gaf melkvee- en varkenshouder Henk de Lange zijn visie op de vraag hoe landbouw en natuur in het Vechtdal in harmonie kunnen samengaan. Natuur en landbouw samen? Kan dat wel? Lees het verslag van de thema-avond en de excursie. 

   

     

 • Start klimaatbuffer te Archem

  De graafwerkzaamheden voor de inrichting van de klimaatbuffer bij Archemermaten te Archem zijn deze week begonnen. De buffer voorziet in extra opvang van overtollig water. Door klimaatverandering kan in een korte tijd veel neerslag vallen. Om wateroverlast te voorkomen wordt dit te veel aan water door het Waterschap Regge en Dinkel opgevangen in deze buffers.
  Bij de inrichting van dit gebied, worden ook nevengeulen aangelegd. Hierdoor verandert de Regge van een genormaliseerde rivier

  ...
 • Boer zegt ja

  Op vrijdagavond 30 maart om 20.00 uur verzorgt de Natuur- en Milieuvereniging De Vechtstreek in het NICO een thema-avond waarop melkvee- en varkenshouder Henk de Lange zijn visie zal geven over hoe landbouw en natuur in het Vechtdal in harmonie kunnen samengaan. Natuur en landbouw samen? Kan dat wel?
  Ons unieke Vechtdal kent mogelijkheden en beperkingen, kansen en bedreigingen voor een

  ...
 • Vaststelling Bomenbeleidsplan uitgesteld

  In de Raadsvergadering van 9 februari stond onder andere de vaststelling van het Bomenbeleidsplan 2012-2012 op de agenda.
  Over een amendement van D66 werd uiteindelijk gestemd. De stemmen staakten waardoor de behandeling en vaststelling van het Bomenbeleidsplan 2012-2021 wordt doorgeschoven naar de eerstkomende Raadsvergadering over 2 weken.

  Onze vereniging is via de Klankbordgroep zeer nauw betrokken geweest bij dit Bomenbeleidsplan. Vanaf het begin hebben wij gepleit voor

  ...
 • Groot natuurgebied in Varsen

  Vandaag is een begin gemaakt met de inrichting van het 158 ha. grote natuurgebied De Larinksmars in Varsen. Regiodirecteur Staatsbosbeheer Piet Winterman, gedeputeerde Hester Maij en wethouder Ilona Lagas verrichtten het startschot voor de inrichting van het nieuwe natuurgebied.

 • Toch steenkoolgaswinning in Ommen?

  Terwijl Queensland zich heeft teruggetrokken, melden zich onverwacht twee nieuwe bedrijven die belangstelling hebben voor het steenkoolgas in Ommen. Maar ook Dalfsen, Raalte en Zwolle “vallen in de prijzen” van Northern Petroleum Nederland BV en Vermillion Oil & Gas Netherlands BV. Deze bedrijven hebben bij het Rijk een verzoek ingediend voor een opsporingsvergunning. 

  Op 4 januari 2012 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel het Rijk een negatief advies gegeven, omdat er onder meer

  ...
 • Waardevolle bomen in Ommen vogelvrij?

  Onze Vereniging heeft tijdens de vergadering van de Raadscommissie op 19 januari ingesproken over het nieuwe Bomenbeleidsplan 2012-2024 van Ommen. En daar was alle reden voor.

  In het nieuwe Bomenbeleidsplan ontbreekt namelijk het meest essentiële onderdeel, te weten:  een kaart of lijst waarop alle waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente Ommen staan aangegeven. De gehanteerde lijst van beschermingswaardige bomen stamt van vóór 2005 en heeft alléén betrekking op

  ...
 • Tegen nieuwe natuurwet? Koop een boom!

  Zondag, 11 december, 2011.

  Binnen drie dagen nadat het plan bekend was gemaakt hadden al meer dan 10.000 natuurliefhebbers een boom gekocht als protest tegen de nieuwe Natuurwet van staatssecretaris Bleker. Het initiatief is afkomstig van de partij van de Dieren samen met een natuurbeschermingsinstantie. Zij willen het groeiende protest tegen de nieuwe natuurwet omzetten in een protestbos.

  In Vroege Vogels werd op 11 decembe 2011 aan dit item veel aandacht geschonken. Tijdens

  ...
 • Meerderheid Nederlanders tegen nieuwe Natuurwet

  Hebt u ook commentaar geleverd op het wetsvoorstel nieuwe natuur? En was u tegen deze nieuwe wet? Dan behoort u tot de meerderheid van het Nederlandse publiek die de plannen verwerpt van staatssecretaris Henk Bleker voor een nieuwe wet Natuur.

  Uit de publieksenquête die Natuurmonumenten op 9 november lanceerde bleek dat de overgrote meerderheid van de bijna 24.000 respondenten het hiermee eens is. Zo zien negen van de tien mensen niets in het voorstel om de recreatieve jacht op ree,

  ...
 • Regge weer natuurlijker

  Bij Nieuwebrug en Archemermaten wordt binnenkort door het Waterschap Regge en Dinkel het Reggedal op een natuurlijke manier ingericht. Het doel is 'een dynamisch en veerkrachtig watersysteem', waarbij de Regge op een natuurlijke manier buiten haar oevers kan treden.

   Deze twee nieuwe locaties zijn een vervolg op de al gerealiseerde “klimaatbuffers” bij Velderberg en het Onderland, waarbij waterberging en nieuwe natuur worden gerealiseerd.

  De Beneden Regge krijgt bij

  ...
 • Nieuwe Natuurwet: desastreus voor onze natuur

  Reageer vóór 18 november!!!

  Staatssecretaris Bleker heeft onlangs een concept van de nieuwe Wet Natuur openbaar gemaakt. De nieuwe wet wordt de opvolger van drie bestaande natuurwetten: de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.

  Met de nieuwe wet verliezen ruim 80 diersoorten (onder andere das, zeehond en diverse vlinders) en 100 plantensoorten (waaronder parnassia en orchideeën) hun bescherming.
  Door de nieuwe wet kan er op veel meer

  ...
 • Vier de Schoonheid van de Nacht

  nachtvandenacht2011bannerDe Nacht van de Nacht houden wij van de Vereniging van Natuur & Milieu dit jaar op zaterdag 29 oktober, om 20.00 uur in het Natuur Informatie Centrum i.s.m. de Gemeente Ommen

  Liefhebbers van een donkere nacht kunnen dit jaar weer meedoen aan allerlei activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht op 29 oktober. De

  ...
 • Steenkoolgaswinning?

  Bent u ook tegen steenkoolgaswinning in onze regio?
  Na Noord Brabant worden nu ook Overijssel en Gelderland geconfronteerd met mogelijke proefboringen naar schaliegas. Eind 2009 kreeg Queensland Gas Company van de Minister van Economische Zaken al een vergunning voor proefboringen naar schaliegas in Overijssel (Salland en Twente) en Gelderland. Tegen deze vergunning loopt nog een beroepszaak. Natuur en Milieu

  ...
 • Energiezuinigheid troef op Mobiliteitsmarkt Ommen-Hardenberg

  (zondag, 2 oktober 2011)
  Zuinig omspringen met onze energiebronnen en het goede voorbeeld geven. Dat was het motto afgelopen weekeinde op de mobiliteitsmarkt 'Duurzaam on the move anno 2011'. Een  initiatief van de gemeente Ommen, Hardenberg en de provincie Overijssel.
  Zij vroegen tijdens deze markt aandacht voor het zorgvuldiger leren omgaan met de huidige energiebronnen. Ook prikkelden zij de bezoeker om in de toekomst nog meer 'groene' stroom te gaan

  ...
 • Waait windenergiepark aan ons voorbij?

  De Provincie Overijssel vindt het gebied De Driehoek/Dedemsvaart Zuid zeer geschikt voor een windenergiepark.

  Natuur en Milieu Overijssel (NMO) wil zich sterk maken voor windenergie in deze regio als er voldoende draagvlak is. Maar uit onderzoek van Loet van der Heijden van NMO blijkt dat er onvoldoende steun voor windenergie in dit gebied is. Zij heeft verschillende gesprekken gehad met belanghebbenden, onder andere met bewoners, Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) en verschillende

  ...
 • Toezicht op de Vecht

  Een zaak van ons allemaal! Onze Vecht komt bij Gramsbergen Overijssel binnen. Onze Vecht, want deze rivier is van ons allemaal.
  In het kader van het project "Ruimte voor de Vecht" zijn voor de veiligheid, de recreatieve waarde en de natuur regels voor een goed beheer opgesteld. Maar dan moet iedereen zich daar ook wel aan houden. En daar gaat het nogal eens mis. ...

 • Schoon genoeg van Kernenergie

  Schoon genoeg van kernenergie
   
  Italië heeft zo massaal NEE gezegd tegen kernenergie, dat Berlusconi wel moet luisteren. Merkel had al besloten dat Duitsland alle 17 kerncentrales gaat sluiten. Ook Zwitserland is al begonnen met het uitfaseren van kernenergie. En wat gebeurt er in Nederland? Daar blijft de stokoude centrale in Borssele niet alleen draaien, er wordt zelfs vrolijk verder gesleuteld aan plannen voor een tweede kerncentrale. Wat is er toch aan de hand met

  ...
 • Nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte leidt tot aantasting uniek open landschap

  Het kabinet moet ons nationale unieke landschap beter beschermen tegen volbouwen en verrommeling en dit niet overlaten aan de provincies en gemeenten, dat vinden de grote zes landelijke natuur- en milieuorganisaties. Het is een reactie op de plannen van de Minister van Infrastructuur en Milieu, die vorige week haar nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte presenteerde. In de plannen van de minister ligt de nadruk eenzijdig op ontwikkeling van economische centra. Er is geen aandacht

  ...
 • Struinen langs Vecht en Koeland

  Op vrijdag 24 juni organiseert NMV De Vechtstreek om 20.00 uur een thema-avond over onze rivier de Vecht en het Junner Koeland. Henk Ruiter zal in het Natuurinformatiecentrum Ommen uitleg geven over het verleden van de Vecht, maar vooral ook over de ingrijpend veranderende toekomst en loop van de rivier en de effecten daarvan op de rivierbedding en het oeverlandschap zoals het Junner Koeland met aandacht voor de flora en fauna daar.
  Op de zaterdagochtend meteen erna, op 25 juni, volgt

  ...