Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • De reus geveld

  Eens stond hij daar zo fier, de zwarte populier. Na ruim 100 jaar van zijn noodzakelijke omstandigheden verstoken te zijn geweest heeft hij het uiteindelijk toch begeven. De boom was al langer dood maar het overblijfsel van de zwarte populier was voor iedereen die wel eens het Junner Koeland bezocht, een baken, een herkenningspunt.

  Zwarte populieren gedijen het best  in ooibossen, dus als hun wortels

  ...
 • Red de bij, teken voor gifvrij!

  Bijen, het zijn bijzondere beestjes: harde werkers en onmisbaar voor onze groentes en fruit. Maar tegenwoordig zijn ze een heuse bedreigde diersoort, onder andere vanwege bestrijdingsmiddelen.Zelfs planten en bloembollen in de tuincentra zijn met deze middelen behandeld, zo blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Daarom zijn ze een petitie gestart voor gifvrije producten in tuincentra. Dus red de bij, teken voor gifvrij op  ...

 • De Vecht, een grenzeloze rivier

  Pieter Jelle Damsté, ecoloog/hydroloog en projectleider bij het nieuwe waterschap Vechtstromen, had twee man versterking meegebracht voor zijn presentatie na afloop van de ledenvergadering op 2 april. En dat bleek handig, want hij kon natuurlijk niet op alle vragen antwoord geven en drie weten meer dan een. De versterking bestond uit Rob van Dongen, eveneens ecoloog/hydroloog en Bennie ter Stege, cultuurtechnisch adviseur. Pieter Jelle legde uit aan de ruim 40 aanwezigen (er was in het

  ...
 • Meer bloemrijke bermen voor onze hommels en bijen

  Het gaat niet goed met de hommel. Dit blijkt uit een rapport van de IUCN, de wereldwijde koepel van  natuurorganisaties. Hommels lijden ernstig onder het gebruik van bestrijdingsmiddelen, vooral in de intensieve landbouw. Nederland is volgens de IUNCN binnen Europa koploper in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
  In Nederland komen ongeveer 20 hommelsoorten voor. Een kwart van deze soorten wordt met uitsterven bedreigd. Van de bijen was al bekend dat zij ernstig bedreigd

  ...
 • Lezing: kansen voor natuur herinrichting Overijsselse Vecht

  Op woensdag 2 april zal Pieter Jelle Damsté om 20.00 uur in het Natuurinformatiecentrum Ommen een thema-avond verzorgen over de herinrichting van de Vecht en de nog op stapel staande werkzaamheden en ontwikkelingen. Het wordt een interessante lezing/presentatie over de levensader van het Vechtdal waar vele inwoners hun bestaan aan danken en/of regelmatig in recreëren. De heer Damsté is projectmanager bij het (nieuwe) waterschap Vechtstromen. Hij heeft veel kennis en ervaring op het

  ...
 • Geen uitbreiding lelieteelt in Ommen

  Een afgeladen publieke tribune afgelopen donderdagavond 28 november tijdens de raadscommissievergadering over het “veegplan” bestemmingsplan Buitengebied Ommen. Het  onderwerp “lelieteelt” zorgde voor veel beroering. Zowel vóór- als tegenstanders van lelieteelt waren aanwezig. Er waren 7 insprekers, waarvan maar liefst 5 personen, waaronder onze voorzitter, die hun grote verontrusting uitspraken over de (mogelijke) schadelijke effecten voor de gezondheid en de bedreiging voor het milieu bij

  ...
 • Toch verkoop gemeentelijke bossen?

  PERSBERICHT:

  De Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek begrijpt niet waarom de Gemeente de uitverkoop van het Ommer culturele groene erfgoed opnieuw overweegt. In de raadscommissievergadering van donderdag 14 november a.s. buigt de commissie zich opnieuw over de verkoop van ca. 400 ha gemeentelijke bos- en natuurbezit. Er ligt een B&W-voorstel waarin de criteria en de uitgangspunten voor de verkoop van het gemeentelijke bosbezit zijn opgenomen. Gaat de raadscommissie

  ...
 • Herinrichting Laarmanshoek voltooid

  Afgelopen vrijdag zijn de werkzaamheden van het waterschap Regge en Dinkel in Laarmanshoek en in het landgoed het Laar, feestelijk opgeleverd. Het project is een schoolvoorbeeld van functiecombinaties. Naast verhoging van de waterveiligheid is veel aandacht besteed aan de kwaliteitsverbetering van cultuurhistorie, natuur, recreatie en landbouw.

  De werkzaamheden zijn eind 2012 gestart. En menig natuurliefhebber schrok: in het zo rustige Laarbos werden bomen gekapt, kranen en

  ...
 • Inrichting natuurgebied Ommermars: een gemiste kans!

  (bijgewerkte versie)
  In het kader van de Gebiedsuitwerking Varsen is in opdracht van de Provincie Overijssel met medewerking van de Gemeente Ommen de inrichting van de Ommermars onlangs afgerond. Maar de inrichting van het natuurgebied laat te wensen over vinden wij.   
  De Ommermars ligt ten zuidwesten van de kern Ommen tussen het Ommerkanaal, de rivier de Vecht en de Varsenerdijk/N340 bij Ommen. De functies water, natuur, recreatie en landbouw zijn hier gecombineerd.

  ...
 • Film(pje) over natuurwaarden Vechtdal

  De film achter deze link is gemaakt door Johan Poffers in opdracht van het Groen Platform Vecht. Het laat in vogelvlucht zien welke natuurwaarden zijn gerealiseerd in het Vechtdal, onder meer binnen Ruimte voor de Vecht. 

   

   

   

 • NATUURMONUMENTEN WIL MEEDENKEN OVER TOEKOMST BOS OMMEN

  Natuurmonumenten is verheugd over het recente besluit van de gemeente Ommen om het plan voor verkoop van 530 hectare gemeentelijk bosgebied niet door te zetten. Om ook de verdere toekomst van het bos te waarborgen, wil de natuurorganisatie de gemeente graag vanuit haar deskundigheid adviseren over het optimaliseren van het beheer.   

 • Verkwanselt Ommen haar groene culturele erfgoed?

  Op donderdag 11 april vergadert de Raad van Ommen over de verkoop van 530 ha. van haar gemeentelijke bos- en natuurbezit. Ommen denkt hiermee eenmalig tussen de 4 en 6 miljoen euro binnen te halen. Een onderzoeksrapport van derden, dat in opdracht van de gemeente is opgesteld, laat zien dat het totale gemeentelijke bosbezit jaarlijks een batig saldo heeft. Niet alleen de verkoop van hout, maar vooral de vele toeristen en recreanten die Ommen bezoeken vanwege het mooie natuurschoon, leveren

  ...
 • Natuurzorgen om de Stekkenkamp

  Tijdens onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 22 maart bleek, dat een groot aantal aanwezigen zich zorgen maakt, zelfs verbijsterd is over de geplande ontwikkelingen op Landgoed De Stekkenkamp te Ommen. Er zijn plannen om daar 48 zorgwoningen te bouwen.

  Het landgoed De Stekkenkamp heeft grote natuur- en landschapswaarden en is daarom nationaal aangewezen als Beschermd Natuurmonument. Dit betekent dat het de hoogste graad van bescherming heeft vanuit de

  ...
 • Vervolg Regge herstelprojecten

  Het waterschap Regge en Dinkel is afgelopen week begonnen met de voorbereidingen van de projecten Archem-Eerde en Kiekebelt. In deze gebieden worden bomen en struiken gekapt om ruimte te maken voor de herinrichting van de Regge. De kapwerkzaamheden moeten in verband met het broedseizoen voor 15 maart voltooid zijn. Compensatie voor het verwijderde groen vindt in de directe omgeving plaats.

   In dit Regge herstelproject wordt de genormaliseerde Regge meer meanderend aangelegd en krijgt

  ...
 • Groot groen protest tegen inkrimping EHS

  De provincie Overijssel heeft meer dan vijfduizend zienswijzen ontvangen voor de herziening van de Omgevingsvisie. Een belangrijk onderdeel van deze visie was de herijking (=inkrimping) van de ecologische hoofdstructuur (EHS) met maar liefst 9.000 ha.

   Op onze website en ook die van Natuurmonumenten en Landschap Overijssel, stonden voorbeeldbrieven van zienswijzen, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt

   Op 6 februari heeft onze Vereniging, in samenwerking met Natuur en Milieu

  ...
 • Laat je groene hart spreken: Maak bezwaar tegen een uitgeklede EHS Overijssel

  De Omgevingsvisie Overijssel ligt tot 22 februari a.s. ter inzage. Een onderdeel van deze visie is de herijking (lees: verkleining) van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Overijssel. De  Provincie wil maar liefst de helft van de geplande natuurgebieden in Overijssel schrappen. Dat zijn 9000 (!) ha, waaronder het Varsenerveld en een beduidend deel van het Vechtgebied. Dat vinden we niet acceptabel.

  Klik op onderstaande kaart van Landschap Overijssel: hierop vormen alle

  ...
 • Natuur- en milieugroepen dringen aan op behoud Ecologische Hoofdstructuur

  Vertegenwoordigers van lokale natuur- en milieugroepen uit het Vechtdal, gingen op 6 februari jl. in Zwolle in gesprek met gedeputeerde mevrouw Maij over de inkrimping van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Zij uitten hun bezorgdheid over het voornemen van de provincie om de EHS niet af te maken.
  De lokale natuur- en milieugroepen zijn tegen het voorstel van de provincie om 9.000 hectare  uit de EHS te schrappen. De groepen hebben begrip dat vanwege de bezuinigingen niet de hele

  ...
 • NachtvandeNacht nummer acht

  27 oktober 2012, 20.00 uur in het NICO:
  De voorbereidingen waren in goede samenwerking verlopen, daar lag het niet aan. Het NatuurInformatiecentrum Ommen werd bezocht om de bijzonderheden met Anke Lantink door te spreken, de route werd weer gelopen want je zou maar eens verdwalen met zo’n hele sliert achter je aan. Nachtgeluiden, ook hele enge, werden bij Henk Ruiter opgehaald die daar werkelijk zijn pc mee vol heeft staan. Systemen getest, verenigings-laptop met beamer deed het goed,

  ...
 • Brandbrief aan alle Europese landbouwministers

  Dinsdag 6 november 2012.  Nu is het moment om de enorme achteruitgang van de natuur op het Europese platteland te stoppen. In een brandbrief roepen Nederlandse natuurorganisaties de kersverse staatssecretaris van Landbouw Co Verdaas vandaag op om de aanstaande onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU hiervoor te gebruiken. Tegelijkertijd met Verdaas krijgen alle Europese landbouwministers vandaag eenzelfde brandbrief.  

   

 • Oproep: Meld je monumentale boom!

  Ommen is rijk aan natuurschoon. We vinden er uitgestrekte bossen, heidevelden en zandverstuivingen.
  Maar ook bomen in en buiten de stad, dragen bij aan de sfeer van Ommen. Bomen binden CO2 en leveren zuurstof. Zij bepalen mede dat we prettig wonen en werken. En dat we kunnen genieten van onze omgeving.

  Wij als Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek willen dit natuurschoon voor Ommen behouden. Wij vinden het belangrijk dat waardevolle bomen, boomgroepen of bomenrijen in

  ...