Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Geen uitbreiding lelieteelt in Ommen

  Een afgeladen publieke tribune afgelopen donderdagavond 28 november tijdens de raadscommissievergadering over het “veegplan” bestemmingsplan Buitengebied Ommen. Het  onderwerp “lelieteelt” zorgde voor veel beroering. Zowel vóór- als tegenstanders van lelieteelt waren aanwezig. Er waren 7 insprekers, waarvan maar liefst 5 personen, waaronder onze voorzitter, die hun grote verontrusting uitspraken over de (mogelijke) schadelijke effecten voor de gezondheid en de bedreiging voor het milieu bij

  ...
 • Toch verkoop gemeentelijke bossen?

  PERSBERICHT:

  De Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek begrijpt niet waarom de Gemeente de uitverkoop van het Ommer culturele groene erfgoed opnieuw overweegt. In de raadscommissievergadering van donderdag 14 november a.s. buigt de commissie zich opnieuw over de verkoop van ca. 400 ha gemeentelijke bos- en natuurbezit. Er ligt een B&W-voorstel waarin de criteria en de uitgangspunten voor de verkoop van het gemeentelijke bosbezit zijn opgenomen. Gaat de raadscommissie

  ...
 • Herinrichting Laarmanshoek voltooid

  Afgelopen vrijdag zijn de werkzaamheden van het waterschap Regge en Dinkel in Laarmanshoek en in het landgoed het Laar, feestelijk opgeleverd. Het project is een schoolvoorbeeld van functiecombinaties. Naast verhoging van de waterveiligheid is veel aandacht besteed aan de kwaliteitsverbetering van cultuurhistorie, natuur, recreatie en landbouw.

  De werkzaamheden zijn eind 2012 gestart. En menig natuurliefhebber schrok: in het zo rustige Laarbos werden bomen gekapt, kranen en

  ...
 • Inrichting natuurgebied Ommermars: een gemiste kans!

  (bijgewerkte versie)
  In het kader van de Gebiedsuitwerking Varsen is in opdracht van de Provincie Overijssel met medewerking van de Gemeente Ommen de inrichting van de Ommermars onlangs afgerond. Maar de inrichting van het natuurgebied laat te wensen over vinden wij.   
  De Ommermars ligt ten zuidwesten van de kern Ommen tussen het Ommerkanaal, de rivier de Vecht en de Varsenerdijk/N340 bij Ommen. De functies water, natuur, recreatie en landbouw zijn hier gecombineerd.

  ...
 • Film(pje) over natuurwaarden Vechtdal

  De film achter deze link is gemaakt door Johan Poffers in opdracht van het Groen Platform Vecht. Het laat in vogelvlucht zien welke natuurwaarden zijn gerealiseerd in het Vechtdal, onder meer binnen Ruimte voor de Vecht. 

   

   

   

 • NATUURMONUMENTEN WIL MEEDENKEN OVER TOEKOMST BOS OMMEN

  Natuurmonumenten is verheugd over het recente besluit van de gemeente Ommen om het plan voor verkoop van 530 hectare gemeentelijk bosgebied niet door te zetten. Om ook de verdere toekomst van het bos te waarborgen, wil de natuurorganisatie de gemeente graag vanuit haar deskundigheid adviseren over het optimaliseren van het beheer.   

 • Verkwanselt Ommen haar groene culturele erfgoed?

  Op donderdag 11 april vergadert de Raad van Ommen over de verkoop van 530 ha. van haar gemeentelijke bos- en natuurbezit. Ommen denkt hiermee eenmalig tussen de 4 en 6 miljoen euro binnen te halen. Een onderzoeksrapport van derden, dat in opdracht van de gemeente is opgesteld, laat zien dat het totale gemeentelijke bosbezit jaarlijks een batig saldo heeft. Niet alleen de verkoop van hout, maar vooral de vele toeristen en recreanten die Ommen bezoeken vanwege het mooie natuurschoon, leveren

  ...
 • Natuurzorgen om de Stekkenkamp

  Tijdens onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 22 maart bleek, dat een groot aantal aanwezigen zich zorgen maakt, zelfs verbijsterd is over de geplande ontwikkelingen op Landgoed De Stekkenkamp te Ommen. Er zijn plannen om daar 48 zorgwoningen te bouwen.

  Het landgoed De Stekkenkamp heeft grote natuur- en landschapswaarden en is daarom nationaal aangewezen als Beschermd Natuurmonument. Dit betekent dat het de hoogste graad van bescherming heeft vanuit de

  ...
 • Vervolg Regge herstelprojecten

  Het waterschap Regge en Dinkel is afgelopen week begonnen met de voorbereidingen van de projecten Archem-Eerde en Kiekebelt. In deze gebieden worden bomen en struiken gekapt om ruimte te maken voor de herinrichting van de Regge. De kapwerkzaamheden moeten in verband met het broedseizoen voor 15 maart voltooid zijn. Compensatie voor het verwijderde groen vindt in de directe omgeving plaats.

   In dit Regge herstelproject wordt de genormaliseerde Regge meer meanderend aangelegd en krijgt

  ...
 • Groot groen protest tegen inkrimping EHS

  De provincie Overijssel heeft meer dan vijfduizend zienswijzen ontvangen voor de herziening van de Omgevingsvisie. Een belangrijk onderdeel van deze visie was de herijking (=inkrimping) van de ecologische hoofdstructuur (EHS) met maar liefst 9.000 ha.

   Op onze website en ook die van Natuurmonumenten en Landschap Overijssel, stonden voorbeeldbrieven van zienswijzen, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt

   Op 6 februari heeft onze Vereniging, in samenwerking met Natuur en Milieu

  ...
 • Laat je groene hart spreken: Maak bezwaar tegen een uitgeklede EHS Overijssel

  De Omgevingsvisie Overijssel ligt tot 22 februari a.s. ter inzage. Een onderdeel van deze visie is de herijking (lees: verkleining) van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Overijssel. De  Provincie wil maar liefst de helft van de geplande natuurgebieden in Overijssel schrappen. Dat zijn 9000 (!) ha, waaronder het Varsenerveld en een beduidend deel van het Vechtgebied. Dat vinden we niet acceptabel.

  Klik op onderstaande kaart van Landschap Overijssel: hierop vormen alle

  ...
 • Natuur- en milieugroepen dringen aan op behoud Ecologische Hoofdstructuur

  Vertegenwoordigers van lokale natuur- en milieugroepen uit het Vechtdal, gingen op 6 februari jl. in Zwolle in gesprek met gedeputeerde mevrouw Maij over de inkrimping van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Zij uitten hun bezorgdheid over het voornemen van de provincie om de EHS niet af te maken.
  De lokale natuur- en milieugroepen zijn tegen het voorstel van de provincie om 9.000 hectare  uit de EHS te schrappen. De groepen hebben begrip dat vanwege de bezuinigingen niet de hele

  ...
 • NachtvandeNacht nummer acht

  27 oktober 2012, 20.00 uur in het NICO:
  De voorbereidingen waren in goede samenwerking verlopen, daar lag het niet aan. Het NatuurInformatiecentrum Ommen werd bezocht om de bijzonderheden met Anke Lantink door te spreken, de route werd weer gelopen want je zou maar eens verdwalen met zo’n hele sliert achter je aan. Nachtgeluiden, ook hele enge, werden bij Henk Ruiter opgehaald die daar werkelijk zijn pc mee vol heeft staan. Systemen getest, verenigings-laptop met beamer deed het goed,

  ...
 • Brandbrief aan alle Europese landbouwministers

  Dinsdag 6 november 2012.  Nu is het moment om de enorme achteruitgang van de natuur op het Europese platteland te stoppen. In een brandbrief roepen Nederlandse natuurorganisaties de kersverse staatssecretaris van Landbouw Co Verdaas vandaag op om de aanstaande onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU hiervoor te gebruiken. Tegelijkertijd met Verdaas krijgen alle Europese landbouwministers vandaag eenzelfde brandbrief.  

   

 • Oproep: Meld je monumentale boom!

  Ommen is rijk aan natuurschoon. We vinden er uitgestrekte bossen, heidevelden en zandverstuivingen.
  Maar ook bomen in en buiten de stad, dragen bij aan de sfeer van Ommen. Bomen binden CO2 en leveren zuurstof. Zij bepalen mede dat we prettig wonen en werken. En dat we kunnen genieten van onze omgeving.

  Wij als Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek willen dit natuurschoon voor Ommen behouden. Wij vinden het belangrijk dat waardevolle bomen, boomgroepen of bomenrijen in

  ...
 • Start inrichting Laarmanshoek/landgoed Het Laar

  In opdracht van het Waterschap Regge en Dinkel is een aannemer deze week gestart met de inrichtingswerken van Laarmanshoek/Het Laar. Doel van dit waterschapsproject is de verhoging van de waterveiligheid voor de bebouwde kom van Ommen Zuid. Het Reggedal zal de komende tijd ter plaatse drastisch veranderen. Ook de grachten en vijvers van het landgoed Het Laar, dat beschermd Rijksmonument is, zullen worden opgeknapt.

  Het project is een schoolvoorbeeld van functiecombinaties. Zo worden

  ...
 • Nacht van de Nacht, nummer acht

  Quiz met Nachtgeluiden en wandeling in het donker
   

  Op zaterdagavond 27 oktober  is er om 20.00 uur in het Natuur Informatie Centrum in Ommen, Hammerweg 59A een nachtelijk samenkomen van allen die van de nacht houden. 
  Van allerlei nachtgeluiden moet in een totaal verduisterde zaal de oorsprong

  ...
 • Nacht van de Nacht 2012

  De inmiddels bekende Nacht van de Nacht wordt dit jaar gehouden op zaterdag 27 oktober. Het is de achtste keer, dat de Milieufederaties en Natuur en Milieu de Nacht van de Nacht organiseren. Het doel is aandacht vragen voor lichtvervuiling en ideeën aandragen om die vervuiling tegen te gaan. In Nederland wordt het tegenwoordig nooit echt helemaal donker meer. Veel dieren, maar ook mensen,
  ...
 • Inventarisatie beschermwaardige bomen

  De Gemeente Ommen start half september met de inventarisatie van waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente. De werkzaamheden duren tot en met oktober en worden uitgevoerd door een extern bureau.

  De inventarisatie is een gevolg van onze actie in januari en februari richting Raad over het Bomenbeleidsplan Ommen. In dit plan ontbreekt een kaart en lijst waarop alle waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente Ommen staan aangegeven. Wij pleiten voor een

  ...
 • 10 punten voor nieuw natuurbeleid

  Ruim veertig groene organisaties hebben een 10 puntenplan voor natuur opgesteld. Rode draad van dit plan is het onverkort realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS), een  natuurherstel gecombineerd met toegankelijkheid voor eenieder, de actieve bescherming van dier- en plantensoorten  en voldoende budget voor natuur(beheer).
  Met dit plan nemen de natuur- en milieuorganisaties duidelijk stelling tegen het gevoerde natuurbeleid van de demissionaire staatssecretaris Bleker,

  ...