Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De Gemeente Ommen start half september met de inventarisatie van waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente. De werkzaamheden duren tot en met oktober en worden uitgevoerd door een extern bureau.

De inventarisatie is een gevolg van onze actie in januari en februari richting Raad over het Bomenbeleidsplan Ommen. In dit plan ontbreekt een kaart en lijst waarop alle waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente Ommen staan aangegeven. Wij pleiten voor een bomenbeleid waarin voor iedereen zichtbaar is “wat”, “waar” en “hoe” met bomen in de gehele gemeente Ommen wordt omgegaan. Duidelijkheid ook in wat we behouden en wat de spelregels zijn bij de eventuele kap van bomen.
Een meerderheid van de Raad hebben we weten te overtuigen van het feit dat een inventarisatie van te beschermen bomen een onlosmakelijk onderdeel vormt van het nieuwe Bomenbeleidsplan.

Van ons aanbod om de Gemeente te ondersteunen bij de inventarisatie wordt helaas geen gebruik gemaakt.

We hebben echter goede hoop dat eindelijk waardevolle bomen(rijen), zowel in als buiten de bebouwde kom, ook daadwerkelijk beschermd gaan worden in Ommen.

(In de tab Milieu vind u meer informatie over dit onderwerp.)

De Vliegende Brigade, een vrijwilligersgroep van Landschap Overijssel, heeft afgelopen donderdag biotoopverbeterende maatregelen uitgevoerd in het Junner Koeland. In een slenk zijn bomen en struiken verwijderd met als doel het leefgebied voor amfibieën te verbeteren. Knoflookpad (foto Dries Kuijper)

Vooral voor de bedreigde en zeldzame Knoflookpad in het Junner Koeland zijn deze werkzaamheden gunstig. De slenk zal na het voortplantingsseizoen worden uitgebaggerd. Het leefgebied voor amfibieën en in het bijzonder voor de bedreigde knoflookpad wordt hiermee sterk verbeterd.

Het stond al geruime tijd op de to-do-lijst van het bestuur van de Vechtstreek: een bezoek aan de werkplaats waar o.a. vogelnestkastjes voor de vereniging gemaakt worden. Op 3 maart was het dan eindelijk zover. Ook de meeste leden van de vogelwerkgroep waren aanwezig. Na de koffie en een korte inleiding was er rondleiding door het ATC, het Arbeids Trainings Centrum - onderdeel van de Maat - waar de leerlingen de nestkasten maken. De aanwezigen waren onder de indruk van de locatie maar zeker van het enthousiasme van de leerlingbegeleiders, die veel geduld en inzet nodig hebben. Leerlingen die in het reguliere onderwijs niet goed mee kunnen komen, trainen in het ATC bepaalde arbeidsvaardigheden op het gebied van groen, metaal of hout. Er wordt seriematig productiewerk geleverd, zoals op maat gemaakte relatiegeschenken. De opdrachtgever moet echter geen haast hebben; dat kunnen de leerlingen vaak niet aan.  Als sinds 1997 worden door leerlingen van De Maat, school voor praktijkonderwijs, nestkasten gemaakt voor de Vechtstreek. Gerbrand Groen heeft destijds het eerste contact gelegd met Eddy van Lenthe over het maken van de nestkasten. Nu worden er ruim 100 nestkasten per jaar gemaakt, niet alleen voor koolmezen en pimpelmezen, maar ook voor verschillende uilensoorten. De Vechtstreek neemt nog steeds een groot deel van de nestkasten af. Tevens kunnen beschadigde nestkasten bij het ATC gerepareerd worden. Tegenwoordig  worden er ook de populaire insectenhotels gemaakt. Foreco sponsort nog steeds het hout en Groen Installatietechniek de dakbedekking.  Op deze manier worden arbeidsvaardigheden en natuur met elkaar verbonden. Echt een win-win-situatie!

Dook van Gils

Op zaterdag 17 september is op feestelijke wijze het natuurbeleefgebied Ommermars geopend. Er waren veel Ommenaren aanwezig, waaronder raadsleden. Het was een gezellige drukte.
Bestuurders van Provincie, Gemeente en Waterschap, Stichting Heidehof en Staatsbosbeheer, die de realisering mede mogelijk hebben gemaakt, verrichtten de openingshandeling. Zij trokken een parachute weg die over de vogelkijkhut lag. Na een rondwandeling door het gebied volgde een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

foto: Dook van Gils

De bestuurders uitten veel waardering voor dit burgerinitiatief vanwege de brede invulling van het project. Het is een mooi voorbeeld voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid, waarbij de betekenis van natuur voor mensen meer centraal staat. Er wordt veel aandacht besteed aan natuur, waterveiligheid, recreatie, sociaal, educatie en voorlichting.

Met de inzet van inwoners en vrijwilligers, de medewerking en financiële bijdragen van Provincie Overijssel, Stichting Heidehof, gemeente Ommen, Leader+, Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel is Ommen een prachtig natuurbelevingsgebied bij de stad rijker, waar het heerlijk is om te ontdekken en te beleven.

Het idee van een burgerinitiatief ontstond in 2014 in onze Vereniging. Met medewerking van Natuur en Milieu Overijssel is toen een scholenproject gestart. Hierin werden de wensen van scholieren over de inrichting van het gebied geïnventariseerd. Aan de Ommenaren werd ook gevraagd wat hun ideeën waren. Dit leidde tot een gedragen “eind inrichtingsplaatje”. Een werkgroep heeft dit verder uitgewerkt. In 2020 werd de Stichting Burgerinitiatief Ommermars opgericht die met veel energie de realisering van het project ter hand heeft genomen. Het resultaat mag er zijn en we kunnen trots zijn op zo’n mooi natuurgebied bij de kern Ommen dat door de inzet van velen tot stand is gekomen.

Zoeken