De gemeenteraad van Ommen heeft op 3 juni, met negen stemmen vóór en acht tegen, ingestemd met de pilot bollenteelt in de twee grondwaterbeschermingsgebieden Witharen en Hammerflier. Wel moeten eerst een 3-tal stappen worden doorlopen voordat de pilot kan plaatsvinden.

Er waren maar liefst 9 verontruste insprekers die hun ernstige zorgen uitten tegen deze pilot. Het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen en de negatieve effecten daarvan voor de volksgezondheid, het milieu en het drinkwater waren aspecten die veelvuldig door hen naar voren werden gebracht. Ook werd verwezen naar wetenschappelijk onderzoek die op de negatieve effecten van deze teelt wezen. In een reactie op deze inspraak gaven de raadsfracties aan de verontrustende berichten en inspraakacties goed te hebben gehoord. Schrale troost voor de insprekers is dat eerst een 3-tal stappen moeten worden doorlopen voordat de pilot in de twee grondwaterbeschermingsgebieden kan plaatsvinden. In stap 1 wordt eerst onderzocht of het mogelijk is om een juridisch houdbaar besluit voldoende te onderbouwen door middel van literatuuronderzoek waarmee de Raad van State kan worden overtuigd hun eerdere gedane uitspraak op basis van voortschrijdend inzicht te vernietigen en/of te heroverwegen. Als stap 1 niet mogelijk is wil men in stap 2 een aanvullend onderzoek doen buiten het grondwaterbeschermingsgebied in een vergelijkbaar gebied qua grondstructuur als de grond in het grondwaterbeschermings- gebied. Als beide twee stappen niet mogelijk zijn dan wil men aanvullend onderzoek uitvoeren in het grondwaterbeschermingsgebied.

Het advies dat verschillende insprekers gaven om een onafhankelijke en professionele instantie in te schakelen, bijvoorbeeld de Landbouw Universiteit, vond gehoor bij de raadsleden en werd overgenomen. Verder worden belanghebbenden de mogelijkheid geboden te participeren in de te maken afspraken bij het aanvullende onderzoek.

Wij blijven over het vervolg van deze zaak in contact met de gemeente.

Lees ook: