Samen met Ommenaren willen wij verkennen wat de ideeën zijn om het gebied Ommermars verder in te richten als natuurgebied. Hierbij speelt recreatief medegebruik een belangrijke rol. De inrichting van de Ommermars als natuurgebied moet een belangrijke kwaliteitsimpuls en meerwaarde opleveren in de beleving van het Vechtdal bij de stad Ommen. De begeleiding van het project Ommermars vindt plaats in nauwe samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel.

Ligging

De Ommermars ligt ten zuidwesten van de kern Ommen tussen het Ommerkanaal, de rivier de Vecht en de Varsenerdijk/N340 bij Ommen. Het gebied ligt in het verlengde van het project “Vechtoevers”en “Herinrichting Centrum Ommen” dat in opdracht van de gemeente Ommen is uitgevoerd.  De Ommermars betreft ca. 25 ha lager gelegen rivierdalgronden, die in bezit zijn van de Provincie Overijssel. Dwars door het gebied ligt een fietspad. De rivierdalgronden ten zuiden van dit fietspad zijn aangeduid als “nieuwe natuur/ natuurontwikkeling”, de gronden ten noorden van het fietspad zijn momenteel nog landbouwkundig in gebruik.

 

De Ommermars te Ommen

 

 

Ambitie

In het project Ommermars staan realisering van natuur bij de stad in combinatie met waterveiligheid, natuurbeleving, recreatie en agrarisch natuurbeheer, centraal. Daarnaast zijn voorlichting en educatie belangrijk aspecten waaraan aandacht dient te worden geschonken. Wij hebben een eerste idee (verbeelding) van de mogelijke inrichting van de Ommermars op kaart gezet. Hierin wordt een verbinding gelegd met de aangrenzende gemeentelijk projecten "Vechtoevers" en "Herinrichting Centrum Ommen". Dit idee is slechts één van de vele ideeën die via het traject van burgerparticipatie ontwikkeld worden door Ommenaren. Uiteindelijk kiest de Ommenaar voor één of meerdere ontwerpen die kansrijk zijn. De bedoeling is dat die daarna door Ommenaren verder worden uitgewerkt, waarbij inrichting, beheer en financiering ook in beeld worden gebracht.

Het initiatief van onze Vereniging is afgestemd met het provinciale projectteam Ruimte voor de Vecht, het Waterschap Vechtstromen en de Gemeente Ommen. Zij allen hebben "groen licht" gegeven en zijn bij de verdere invulling nauw betrokken. De door de overheden gestelde uitgangspunten voor de inrichting van de Ommermars zijn leidend voor de verdere planuitwerking.  

Realisering

Samen met Ommenaren (w.o. bewoners, scholen, bedrijfsleven, recreatieondernemers) gaan wij de komende tijd verkennen wat de ideeën zijn voor de inrichting en het beheer van de Ommermars als natuurgebied. Dit gebeurt via 2 sporen, te weten een scholierenproject “Adviseurs van de Ommermars” en via een burgertraject. Het scholenproject is afgelopen week gestart gegaan door de ondertekening van de opdrachtbrief bij CBS Hoogengraven. Vier basisscholen met totaal meer dan 160 leerlingen doen mee aan ons project. De grote burgermanifestatie willen we in november houden.
Meer informatie volgt.