Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Van groenafval tot energie: Bijeenkomst Regionale Biomassa Ommen

Op donderdag 26 juni 2008 vond op initiatief van onze vereniging een bijeenkomst plaats op het gemeentehuis te Ommen. Doel van de bijeenkomst was het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van biomassa (groenafval, bermmaaisel, houtsnippers e.d.) en het verkennen van een mogelijke samenwerking om tot een duurzaam energie-eindproduct te komen.
De bijeenkomst was georganiseerd door onze Vereniging in samenwerking met Wetenschapswinkel van Universiteit Twente en Gemeente Ommen.

Een brede vertegenwoordiging uit de regionale en lokale “groene hoek” waren aanwezig. (ROVA, Biogas de Wilk, N2 Ethanol Hardenberg, Landgoed Junne, Landgoed Vilsteren, LTO-Noord, Gemeente Ommen, Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek en Wetenschapswinkel  Wageningen UR)

Wethouder Ilona Lagas was blij met ons initiatief en vond het zeer de moeite waard om de mogelijkheden van biomassaverwerking tot duurzame energie nader te verkennen. 
Bestuurslid Henk Ruiter van onze Vereniging, lichtte de voorgeschiedenis van de bijeenkomst toe. Natuur en Milieu de Vechtstreek streeft naar een rijkere ecologie en een effectiever natuurbeheer in de omgeving. Het afvoeren van bermmaaisel is gunstig voor de ecologie, maar veel wegbermen worden geklepeld omdat dat goedkoper is. Om het effect van al dat geklepel te illustreren had Henk een klein Rondje Ommen gefietst om een kleurrijk veldboeket te plukken. Het resultaat was een bos bloeiende grassen en brandnetels!!! Het bosje werd aangeboden aan de heer Rijnders van de gemeente Ommen.

Vervolgens werden de kansen en belemmeringen verkend. Als mogelijke oplossingen rolden uit de bus:
· ‘Coöperatieve’ samenwerking tussen verwerkers van biomassa: wat de één niet kan gebruiken is voor de ander waardevol, mogelijk kunnen zij daarnaast reststoffen uitwisselen.
· Eerst conceptueel, dan praktisch uitwerken, op operationeel/ambtelijk niveau. Parallel bestuurlijk overleg, want bestuurlijke steun is nodig.
· Bij ketenontwerp denken vanuit de vraag, maar: zowel de voorkant als de achterkant meenemen
· De oplossing moet op de lange termijn rendabel zijn: de kosten moeten goed in beeld gebracht worden. Maar bij een positief plaatje moet er toch een hobbel worden genomen. ‘Iemand moet het ei breken om de omelet te bakken’: ROVA wil een voortrekkersrol vervullen.
· De overheid heeft een belangrijke rol ten aanzien van energie en duurzaamheid. De gemeente heeft eigen doelen en mogelijkheden. De gemeente zou zelf kunnen investeren en ruimte geven in bijvoorbeeld ruimtelijke plannen en door middel van vergunningen. Bovendien is bestuurlijk contact van belang zowel om het aanbod te mobiliseren als om knelpunten die bij de overheid liggen (met name subsidie en regelgeving) aan te kaarten.

Er werden ook concrete vervolgafspraken gemaakt. ROVA wordt trekker van de “biomassakar”en neemt initiatief voor een vervolgbijeenkomst op operationeel/ ambtelijk niveau.
Wethouder Lagas zegde toe een vervolgbijeenkomst op bestuurlijk niveau te organiseren.

De bijeenkomst werd door allen als zeer positief ervaren en de bereidheid was aanwezig om de “biomassakar” gezamenlijk te trekken.

Zoeken