Naar aanleiding van een lezing bij Natuur en Milieu de Vechtstreek over de Markerwadden vonden Betty van Leeuwen, Machteld Oudshoorn en ik het een goed plan dit unieke natuur-herstelproject in het Markermeer snel eens te bezoeken. Ik schrijf `snel` omdat wij de vijf nieuwe eilanden graag wilden zien nu de eilanden nog maar net klaar zijn. Boven en onder water ontwikkelt zich namelijk langzaam een nieuw natuurgebied.

De Markerwadden zijn alleen te bereiken met een boot. Tot onze grote verbazing waren de meeste overtochten vroeg in het jaar reeds volgeboekt en was de keuze om te gaan dus beperkt, vandaar dat we in Enkhuizen aan boord moesten om dit nieuwe leefgebied voor planten, insecten, vissen en vogels te ontdekken.


Vanaf de boot konden we uitkijktoren “Steltloper” al bewonderen! Het is een futuristisch exemplaar: eenmaal boven gekomen in de Steltloper konden we de hele archipel overzien.


Vóór ons foerageren een aantal Kluten in het ondiepe water! 


Begroeiing van heel veel soorten is er nog niet: opvallend is sterk overheersende Moerasandijvie: deze plant kleurt De Markerwadden overal prachtig groen-geel. Moerasandijvie ontstaat hier vanzelf. Mocht u nu veronderstellen dat Moerasandijvie een algemene plant is, dan hebt u het mis. Hij is dan niet bedreigd, maar staat wel op de Rode Lijst en deze soort staat te boek als een vrij zeldzame soort. De oorzaak is als volgt: Moerasandijvie heeft graag natte voeten (zoals de wetenschappelijke naam "palustris" ook aan geeft. Hij treed massaal op als pionierssoort. Bij inpolderingen in Nederland kwam de plant steeds massaal voor. Na een poosje, als de bodem te droog werd, verdween hij weer. Aangezien grote inpoldering projecten (zoals bijv. de Flevopolders) niet meer zo vaak voorkomen zie je de Moerasandijvie ook minder. U kunt aan onderstaande foto dus goed zien dat Moerasandijvie zich thuis voelt op de Markerwadden.


Moerasandijvie rondom vogelkijkhut “Lepelaar”.


Vlak voor Kijkhut de Lepelaar zagen we een paar jonge boerenzwaluwen en iets verderop zaten diverse soorten te broeden. Het broedseizoen is dan namelijk in volle gang!


Op een andere locatie, op een soort heuveltje, zaten heel veel meeuwen en visdiefjes te broeden!

Over de eilandjes heen zijn paden en loopbruggen gemaakt!


Naast de paden lopen is gevaarlijk vanwege drijfzand!

De Bontbekplevier is goed gecamoufleerd.

Maar als ik eerlijk ben waren twee Geoorde futen de kers op de taart bij ons bezoek aan de Markerwadden. Al met al was het een geslaagde dag! Betty, Machteld en ik hebben besloten deze eilanden over een paar jaar nog eens te bezoeken zodat we de eventuele veranderingen door de jaren heen met eigen ogen kunnen aanschouwen.

(Zie hieronder de soortenlijst!)


Ella Roelfs Rijzebol.

Lijstje met de soorten welke wij hebben waargenomen op de Markerwadden:
Moerasandijvie
Lisdodde
Riet
Vogelwikke
Klaproos
Echte Kamille
Gele lis
Gele waterkers
Goudknoopje
Koolzaad
Akkerdistel
Blaartrekkende boterbloem
Margriet
Nachtkoekoeksbloem
Wilde reseda
Duizendblad
Steenanjer

Grasmus
Geoorde fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Knobbelzwaan
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Tafeleend
Fuut
Waterhoen
Bontbekplevier
Visdiefje
Kluut
Grasmus
Kleine karekiet


Vogelwikke

Goudknoopje

Kokmeeuw vliegt over de moerasandijvie