Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

In de Vecht bij sluis Vechterweerd heeft Sport Visserij Oost Nederland een Kwabaal van 45 centimeter gevangen en van een zendertje voorzien. Op deze manier willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in het gedrag van deze vissoort.
De IJssel-Vechtdelta is van oudsher een belangrijk gebied voor de kwabaal. In de jaren 50 van de vorige eeuw kwam deze kabeljauwachtige nog op veel plaatsen in Nederland voor. De soort is tegenwoordig zeldzaam geworden.

Kwabaal /foto Ravon

De kwabaal is ‘s nachts actief. Overdag verschuilen de dieren zich in oeverholten of tussen stenen. Vanaf november vindt een stroomopwaartse migratie plaats, gevolgd door de voortplanting in de maanden januari tot maart.

Oorzaken van de afname van de kwabaalpopulatie zijn de omvangrijke aanpassingen van het watersysteem waaronder, beheersing waterpeil, grondwatertandverlaging en normalisatie van rivieren en beken. Maar ook waterverontreiniging, eutrofiëring en hogere watertemperatuur hebben bijgedragen aan het verdwijnen van de paai- en opgroeigebieden (voedselrijke overstromingsvlaktes).
De soort is opgenomen in de Visserijwet waarbij het hele jaar als gesloten tijd geldt. De kwabaal is in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming. Op de Rode Lijst heeft de soort de status
‘bedreigd’.

Zoeken