De Overijsselse Vecht is bij Junne verlengd met een nevengeul van meer dan 3 km. Ook is een nieuwe meander gegraven en zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarmee wordt niet alleen de waterveiligheid gediend en de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn (KRW) bereikt, maar ontstaat ook veel natuurwinst. Rivierkundige processen als erosie, sedimentatie en aanzanding en de daaraan gebonden organismen krijgen meer kansen. Het biedt een nieuwe leefomgeving voor tal van soorten water- en oeverplanten en waterorganismen, waaronder winde en bittervoorn. Ook de otter zal zich er spoedig thuisvoelen.   

 

 (Foto Waterschap Vechtstromen)


In Karshoek-Stegeren worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht.

Dit project is in het voorjaar van 2020 gestart.
Het verlengen van de nevengeul is onderdeel van het project Karshoek-Stegeren, dat in het kader van het programma Ruimte voor de Vecht is uitgevoerd. Hierin wordt met 13 partners gestreefd naar een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het programma LIFE IP Deltanatuur.

 

Meer informatie: https://www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/karshoek-stegeren/updates/karshoek-stegeren/mijlpaal-karshoek/ en op  https://www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/karshoek-stegeren/