Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De Raad van State heeft woensdag 25 februari in een spoedprocedure de provincie Overijssel opgedragen om voor 1 maart een besluit te nemen over het afschot van ganzen in en nabij Natura 2000-gebieden. Aanleiding was een bezwaarschrift van Vogelbescherming Nederland. Die vindt dat de provincie in strijd heeft gehandeld met de Natuurbeschermingswet door afschot toe te staan zonder vergunning en de vereiste toetsing.

grauwe gans 2015

Grauwe ganzen

Het afschot van duizenden grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in de Europees beschermde Natura 2000-gebieden in Overijssel, waaronder Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht en Engbertsdijksvenen, is volstrekt onacceptabel omdat die natuurgebieden van groot belang zijn voor verschillende vogelsoorten. Veel van de vogelsoorten waarvoor deze gebieden zijn aangewezen, zijn verstoringsgevoelig, waaronder de ganzen. Daarnaast kan afschot elders in de provincie het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de overwinterende ganzen in de voor hen aangewezen Natura 2000-gebieden in gevaar brengen.

De Raad van State stelt in de uitspraak vast dat nader onderzoek nodig is om te bepalen of een Natuurbeschermingswetvergunning is vereist. De provincie wordt dus opgedragen om dat uiterlijk op 1 maart te herstellen en een besluit te nemen op het bezwaar. Het is zeer de vraag of die termijn haalbaar is voor de provincie, omdat het uitgevoerde onderzoek op een groot aantal punten ernstig tekortschiet.

Zoeken