Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Akkervogels blijken nauwelijks voordeel te hebben van bloemrijke akkerranden die boeren via agrarisch natuurbeheer aanleggen. Het aantal succesvolle broedsels van de verschillende vogelsoorten gaat er door akkerranden met meer bloemen en meer insecten niet op vooruit. Dat concludeert Marije Kuiper in haar proefschrift 'The value of field margins for farmland birds', waarop zij op 9 januari 2015 hoopt te promoveren aan Wageningen UR.

Niet voedselgebrek, maar agrarische werkzaamheden en predatie zijn de belangrijkste oorzaken van nestverliezen van akkervogels. Vooral door het frequente maaien van grasland gaan veel nesten verloren. Uit het onderzoek van Marije Kuiper blijkt dat het lichaamsgewicht van de jongen niet verbeterde door de aanwezigheid van bloemrijke akkerranden. Ook hun overleving werd er niet door verbeterd.

Een akkervogel als de Veldleeuwerik is de afgelopen vijftig jaar met 95 procent in aantallen afgenomen.

Om akkervogels waaronder de de Veldleeuwerik te behouden is het noodzakelijk om nieuwe beheersmaatregelen te ontwikkelen die een veilig broedhabitat kunnen bieden. Geen smalle akkerranden, maar grotere oppervlakten met een aangepast maaibeheer van grasland of de teelt van extensieve gewassen zoals luzerne, verminderen de nestverliezen. De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor akkervogels zou verbeteren wanneer er niet slechts enkele algemene maatregelen zouden worden aangeboden, maar het beheer zich meer zou richten op het oplossen van de problemen per soort akkervogel, concludeert de onderzoekster.

Bron: http://www.wageningenur.nl/nl/show/The-value-of-field-margins-for-farmland-birds-1.htm

Zoeken