Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Uit onderzoekgegevens van het Dassenplatform blijkt dat de dassenpopulatie in Noordoost Overijssel de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Dat is goed nieuws!
Deze verbetering van de dassenpopulatie is mede te danken aan de faunbeschermende maatregelen die voor deze soort worden genomen.

Ofschoon het ook beter gaat met de Das in het Vechtdal, blijft het wel een relatief kwetsbare soort.

das 
In het Vechtdal worden de komende tijd een aantal rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen heringericht. Het betreft de rijksweg N34 (traject Witte Paal - Veldsteeg te Ommen), de gemeenteweg Veldsteeg - Ommen, de provinciale wegen  N340 (traject viaduct Varsen - Zwolle) en N48 (traject viaduct Balkerweg - viaduct Varsen).
Omdat deze wegen zijn gelegen in de leefgebieden van dassen voeren wij, in nauw overleg met het Dassenplatform, op dit moment overleg met de verschillende overheden. Op basis van verspreidingsgegevens van de Das (burchten, sporen, wissels) adviseren wij de verschillende overheden waar dassentunnels, dassenrasters en biotoopverbeterende maatregelen (beheer wegbermen en wegbeplantingen) de meest gunstige effecten hebben voor deze soort.

We zijn zeer tevreden met het bereikte resultaat. Met de door ons geadviseerde faunavoorzieningen wordt in februari al begonnen op rijksweg N34.
Met de Gemeente Ommen hebben we onlangs overeenstemming bereikt over de faunavoorzieningen voor het weggedeelte Veldsteeg- Ommen. De uitvoering hiervan is gepland in maart a.s.

Al met al zijn we dik tevreden met het bereikte resultaat. De geplande faunapassages en dassenrasters langs deze wegen dragen er toe bij dat het aantal verkeersslachtoffers onder dassen sterk wordt verminderd. Met ander woorden: Meer en betere bescherming van de Das in onze regio.

 

Hein Kuijper

Zoeken