Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Otter in Beneden Regge en uitmonding Vecht

Ecologen van Landschap Overijssel hebben begin dit jaar 2012 sporen en uitwerpselen van een mannetjesotter gevonden in de BenedenRegge, tussen Hankate en de uitmonding in de Vecht. Dat betekent dat de otter zijn territorium afbakent en zich hier vestigt. Dat de otter weer in de Regge zwemt geeft aan dat er voldoende voedsel is en dat de waterkwaliteit goed is. Otters komen namelijk alleen voor in visrijke wateren met voldoende schoon en helder water.

06 jan. 2012 - Otter terug in de Regge

 VECHTDAL - Nadat de otter zich meer dan vijftig jaar niet heeft laten zien in Twente is hij weer opgedoken in Twentse wateren. Ecologen van Landschap Overijssel hebben sporen en uitwerpselen van een mannetjesotter gevonden in de BenedenRegge, tussen Hankate en de uitmonding in de Vecht. Dat betekent dat de otter zijn territorium afbakent en zich hier vestigt. Dat de otter weer in de Regge zwemt geeft aan dat er voldoende voedsel is en dat de waterkwaliteit goed is. Otters komen namelijk alleen voor in visrijke wateren met voldoende schoon en helder water.

Henk Hengeveld directeur Landschap Overijssel:`Vijftig jaar geleden zag het er slecht uit voor de otter. De soort was in de jaren negentig zelfs uitgestorven in Nederland. Belangrijke oorzaken hiervan waren aantasting van het leefgebied, bejaging vanwege de pels, de versnippering van het leefgebied door wegen en de slechte waterkwaliteit.’ Harm Meek, bestuurder waterschap Regge en Dinkel vult aan: `Het water in de Twentse beken en rivieren was van slechte kwaliteit doordat er veel zwaar vervuild water werd geloosd. Waterdiertjes, vissen en ook zoogdieren werden daardoor langzaam vergiftigd en soorten verdwenen, de otter was er daar een van.’

Schoner water levert verbetering waterleven op
Harm Meek:`In de afgelopen decennia hebben de waterschappen strenge regels opgesteld om de lozingen van vervuild water te verminderen. Vanaf de zeventiger jaren zijn er rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd waardoor de waterkwaliteit van het gezuiverde water dat in de beken stroomt, ook sterk is verbeterd. Bovendien zijn vervuilde waterbodems gesaneerd en zijn natuurlijke oevers aangelegd. Onderzoek laat duidelijk een positieve trend zien in de waterkwaliteit: ook uitgestorven soorten kleine waterdieren zoals de Beekwants en de Beekrombout (libel) worden in toenemende mate aangetroffen. De terugkeer van de otter is wederom een indicatie dat het goed gesteld is met de waterkwaliteit in de Regge en dat is goed voor planten, mensen en dieren.’

Regge goede verblijfplaats otter
De laatste Twentse otter is in 1952 bij Haaksbergen waargenomen. In 2002 zijn in de gebieden De Wieden en de Weerribben otters uitgezet om de soort opnieuw in het gebied te introduceren. Het is zeer waarschijnlijk dat de nu gesignaleerde otter voortkomt uit die populatie. Vorig jaar zijn een wijfje met jong al waargenomen in de Vecht. Jonge mannetjesotters zoeken nieuwe leefgebieden en verplaatsen zich naar andere waterrijke gebieden zoals het stroomgebied van de Regge. De otters hebben een geschikt territorium nodig waarbij 8 tot 12 kilometer ongestoorde natuurlijke oevers nodig zijn. De natuurlijk ingerichte Regge is daar uitermate geschikt voor. Door de nieuwe meanders en aangetakte rivierarmen neemt de diversiteit van vissoorten toe en zijn er meer schuilplekken voor de otter.

 

Zoeken