Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

In het Vechtdal, ter hoogte van Dalfsen, is door een vrijwilliger van Landschap Overijssel het voorkomen van de otter bevestigd. Het gaat om een vrouwtje met jong.
Ook afgelopen zomer is er een waarneming van een otter bovenstrooms van Ommen geweest. Aangenomen mag worden dat de inrichting tot halfnatuurlijke rivier, waarbij nieuwe rivierarmen en plasdras situaties ontstaan, en de verbetering van de waterkwaliteit, resulterend in meer vissoorten en dus hoger voedselaanbod, het leefgebied van de otter verbeteren. 

 otter

Deze otters zijn zeer waarschijnlijk nakomelingen van de otters die in 2002 in Noordwest Overijssel en Zuidwest Friesland zijn uitgezet. Dat de otter nu ook in dit deel van de Vecht is waargenomen is sneller dan verwacht.

Lees meer op: http://www.vechtdalcentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=26789
Foto’s en filmmateriaal, zijn te zien op http://www.landschapoverijssel.nl/

Begin 2011 heeft deze zelfde vrijwilliger al op diverse plaatsen uitwerpselen gevonden. Nu is met fotomateriaal vastgelegd dat het om een otter met jong gaat. Landschap Overijssel plaatst, samen met de vrijwilligers, nog meer camera’s om een duidelijk beeld te krijgen van de otters en hun gedrag. Alle foto’s, binnenkort aangevuld met filmmateriaal, zijn te bewonderen op de website http://www.landschapoverijssel.nl/

Met een zogenaamde fotoval, een camera die een opname maakt zodra beweging waarneembaar is, zijn foto’s gemaakt van de otter met jong. Doordat de foto’s kwalitatief niet erg hoog waren, is de hulp van Alterra ingeroepen om de waarneming te bevestigen. Bij de monding van de Vecht, Hardenberg en Ommen zijn al eens sporen gevonden. “Sinds de uitzetting van de otter is het dier gestaag zijn leefgebied aan het uitbreiden,” aldus Mark Zekhuis, ecoloog Landschap Overijssel. “Dat de otter nu ook in dit deel van de Vecht is waargenomen is sneller dan verwacht. De ontwikkeling van de natuur langs de Vecht heeft hier zeer waarschijnlijk wel een rol in gespeeld.”

In Overijssel zijn ruim 3.000 vrijwilligers die zich inzetten voor natuur en landschap. Landschap Overijssel faciliteert, met financiering van de provincie Overijssel, een deel van deze vrijwilligers met onderzoeksmateriaal zoals fotovallen en camera’s, gereedschap, verzekeringen en cursussen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Vrijwilligers spelen een grote rol in de monitoring van planten en dieren. Door hun grote betrokkenheid bij leveren zij enorm waardevolle kennis over de verspreiding van soorten.

Zoeken