Op 9 november presenteerde voorzitter Hein Kuijper van de Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek aan de raadsleden van de commissie Ruimte een visie op hoofdlijnen over Rust en Drukte in het Vechtdal.

 

"In onze visie hebben we ook ingezoomd op ons eigen (Verenigings-)schetsplan "Inrichting Vechtoevers Kern Ommen", waarin de kansen voor waterveiligheid, natuur en recreatie bij de oevers van de Vecht bij de kern van Ommen worden belicht", zo legt Hein Kuijper uit. 

Rode draad van het verhaal was: nieuwe kansen voor natuur en recreatie in het Vechtdal bij de door alle Vechtdal-overheden in het Masterplan Vecht gekozen richting om de Vecht te ontwikkelen tot halfnatuurlijke laaglandrivier. Dit alles binnen de randvoorwaarde waterveiligheid. 

Dat betekent in de nabije toekomst een veranderend landschap, verhoging van de biodiversiteit door meer kwaliteit voor natuur, meer (nieuwe) soorten, en een kwaliteitsimpuls voor het landschap, waardoor er meer en nieuwe kansen voor natuur en recreatie ontstaan. Creativiteit, innovatie, partnerschap en inspelen op deze nieuwe uitdaging kunnen een enorme economische impuls bieden voor het Vechtdal. Daarbij kan het Vechtdal zich onderscheidend ontwikkelen t.o.v. andere regio’s, en dat biedt nieuwe kansen voor natuur en recreatie.

                                    

Met name de idee om een multifunctioneel voorlichtings- en educatiecentrum, waar de functies, natuur, recreatie, water, landbouw, zorg, voorlichting en educatie verenigd zijn, op poten aan en in de oevers van de Vecht te plaatsen, wekte veel belangstelling bij de commissieleden Ruimte. Zij hadden echter wel kritische vragen met betrekking tot het zandtransport door de rivier ten oosten en ten westen van de brug. De VVD vroeg aandacht voor de recreatieve toervaart. De heer Kuijper ging daarin mee voor zover dit past binnen de inmiddels vastgestelde kaders van het Masterplan “Ruimte voor de Vecht”. Het ingenieurs-adviesbureau Tauw onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor doorgaande en passende recreatievaart in de toekomstige halfnatuurlijke laagland Vecht ten oosten van Ommen. 

Het CDA had vragen over de ruimte die de agrarische sector in de visie krijgt en de CU ging het om de belangen van de recreatieve sector, de campings ten westen van de brug. De PvdA sloot zich daarbij aan en vroeg zich af of de recreatiebedrijven aan de in wijdere bochten meanderende Vecht niet te ver van het water af zouden komen te liggen. Dhr. Kuijper weerlegde dat echter met het argument dat er nieuwe aanlegmogelijkheden komen voor de kleine pleziervaart zoals kano's en roeiboten. Dit plan biedt juist ruimere kansen voor de campings. De LPO vroeg zich af of dit plan niet erg duur wordt, gezien de bezuinigingen die de gemeente de komende jaren ongetwijfeld te wachten staan. 

Maar met een dergelijk voorzichtige benadering komen we er niet, volgens Kuijper van De Vechtstreek. Als we gezamenlijk de toekomst van het Vechtgebied niet positief tegemoet treden, de mogelijkheden niet pakken als ze vlak voor ons liggen, gebeurt er helemaal niets! We moeten er samen in gaan geloven en het samen gestalte geven.

Algemene tendens bij deze toelichting was echter dat de commissieleden de visie "Rust en Drukte in het Vechtdal" van de gezamenlijke natuur- en milieugroepen in het Vechtdal, als een uitdaging zien om samen invulling aan te geven. 

Als professioneel samenwerkende partner, met inbreng van haar specifieke gebiedskennis, integrale blik en een oplossingsgerichte houding wil de Natuur en Milieuvereniging De Vechtstreek bij de ontwikkeling van de toekomst van ons aller Vecht intensief betrokken blijven.