Onze vereniging heeft bij Gedeputeerde Staten van Overijssel een zienswijze ingediend over de zoekgebieden voor tracéalternatieven voor de N340.
Wij proberen daarmee een ernstige aantasting van de natuur- en landschapswaarden in de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS), een verdere versnippering van het landelijke gebied en het ontstaan van nieuwe geluidsbronnen in een relatief stil landelijk gebied te voorkomen.
Wij pleiten voor een zodanige opwaardering van de huidige N340 dat met uitgekiende technische ontwerpen minimale ingrepen plaatsvinden om de doorstroming van het verkeer duurzaam te garanderen.

Klik hier voor de volledige tekst van onze zienswijze.