De al jarenlange neerwaartse trend in de achteruitgang van onze weidevogels zet helaas door. Dit blijkt uit een rapportage van de Provincie Overijssel. Positief is dat op locaties waar veel wordt gedaan voor weidevogels, herstel mogelijk is. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn vernatting (doelbewust de waterstand verhogen), kruidenrijke percelen, later in het jaar maaien en maatwerk in werkzaamheden op het land zodat jonge vogels kunnen uitvliegen. 

Grutto's  Foto Johan Poffers

De zeldzame soorten weidevogels Watersnip, Zomertaling, Slobeend en Wintertaling, komen vrijwel alleen voor in de reservaten, die beheerd worden door natuurorganisaties. In gebieden waar boeren beheerovereenkomsten kunnen afsluiten, geldt dat dichtheden van o.a. de Grutto, de Wulp en de Tureluur gemiddeld hoger zijn dan in gebieden zonder deze overeenkomsten. Beheerovereenkomsten waar boeren een vergoeding krijgen voor het later maaien, vaak in juni, zijn het meest effectief als ze worden gesloten voor grotere aaneengesloten gebieden.  

Meer info:
http://www.overijssel.nl/overijssel/cijfers-kaarten/overijssels-feit/nieuwsbrief-ov-feit/overijssels-feit-3/2014-02-herstel/