De vereniging heeft een zienswijze ingediend tegen een crossevenement bij de Lemelerberg. Hieronder de tekst van deze zienswijze.

AAN: 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC Ommen


Ommen,  1 augustus 2007.

Onderwerp: APV-aanvraag vergunning crosswedstrijd 1 september a.s.


Geacht College,

Onze zienswijze over de aanvraag om een vergunning ingevolge de APV van de Motorclub Ommen voor het houden van crosswedstrijden op zaterdag 1 september 2007 van 09.00 uur t/m 18.00 uur treft u onderstaand aan.

De ter visie legging bestaat slechts uit een summier ingevuld Aanvraagformulier Vergunning Evenementen met tekening van de Motorclub.Verdere gegevens ontbreken.
Eerst na enige interpretatie van de ter visie liggende stukken kon door u de exacte locatie van de crosswedstrijd aan ons worden aangereikt.

Het evenement vindt plaats op een terrein aan de Lovenseweg te Dalmsholte. Dit terrein grenst direct aan het natuurgebied de Lemelerberg, één van de waardevolste natuurgebieden in de gemeente Ommen. Externe invloeden die schadelijk zijn voor dit natuurgebied dienen te worden geweerd.

Om dit gebied in stand te houden heeft u dit natuurgebied in uw bestemmingsplan terecht aangewezen als natuurgebied.
De grote betekenis voor natuur en landschap van de Lemelerberg komt óók tot uiting in de aanduiding als kerngebied in de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS).

De natuurstatus van de Lemelerberg wordt bekroond met de aanmelding bij de Europese Unie van het gebied Vecht-Beneden Regge nr. 39 als Natura 2000 /Habitatrichtlijngebied. Het natuurgebied De Lemelerberg maakt deel uit van deze aanwijzing en vormt daarmee een onderdeel van het samenhangende netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen voor behoud en herstel van biodiversiteit. De internationale natuurstatus van De Lemelerberg wordt daarmee extra onderstreept.
In en rondom een Natura 2000/Habitatrichtlijngebied is het verboden dingen te doen die de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen significant negatief beïnvloeden (externe werking).
Wij maken bezwaar tegen het feit dat bij de aanvraag van het motorcrossevenement geen toetsing heeft plaatsgevonden in het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit de aanwijzing tot Natura 2000- en Habitatrichtlijngebied.

Dit motorcrossevenement veroorzaakt veel geluidsoverlast. Dit is schadelijk voor de aangrenzende natuurwaarden in het natuurgebied De Lemelerberg. Het zorgt voor veel verstoring van de fauna. Niet alleen het reewild, maar óók Rode Lijstsoorten (nationaal beschermde soorten) als Havik, Bosuil, Wespendief en Nachtzwaluw, die in de directe nabijheid van het motorcrossevenement voorkomen, worden ernstig verstoord.
Wij vinden het onbegrijpelijk dat in het Jaar van de Nachtzwaluw een motorcrossevenement wordt georganiseerd op een locatie grenzend aan één van de belangrijkste nachtzwaluw biotopen in Overijssel.

Wij maken bezwaar tegen het feit dat bij de aanvraag van het motorcrossevenement geen rekening is gehouden met verplichtingen die voortvloeien uit de Flora- en Faunawet.

Motorcrosswedstrijden trekken altijd veel toeschouwers. Om een dergelijk evenement te organiseren is een uitgewerkt plan van aanpak nodig.Geen inzicht wordt gegeven hoe wordt omgegaan met de milieuaspecten, waaronder verontreiniging, afvalverwerking, geluidsoverlast en verkeervervoersstromen.

Wij maken bezwaar tegen het feit dat bij de aanvraag van het motorcrossevenement geen rekening is gehouden met milieuwetgeving en dat de vereiste milieutoets ontbreekt.

Het perceel waar het crossevenement plaatsvindt, is gelegen in een Grondwaterbeschermings-gebied. Dit feit was bij u niet bekend. Een reden te meer om de effecten ter plaatse op het milieu en op de natuur in het aangrenzende natuurgebied De Lemelerberg te toetsen.

Wij maken bezwaar tegen het feit dat bij de aanvraag geen rekening is gehouden met verplichtingen die voortvloeien uit de aanduiding Grondwaterbeschermingsgebied.

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat wij het onbegrijpelijk vinden dat procedureel en inhoudelijk zo onzorgvuldig wordt omgegaan met een aanvraag van een motorcrossevene-ment pal naast het (inter)nationale natuurgebied De Lemelerberg.

Wij verzoeken u het motorcrossevenement te laten plaatsvinden op een locatie, die vanuit natuur en milieu niet kwetsbaar is.

Wij hebben geprobeerd om in goed overleg met uw ambtenaren van het cluster Juridische Ondersteuning naar een oplossing te zoeken voor het te houden motorcrossevenement op zaterdag 1 september 2007. Helaas is dit niet gelukt. Met heeft ons slechts geadviseerd een zienswijze in te dienen.
Wij betreuren deze gang van zaken. En hopen in de nabije toekomst op een constructieve wijze met u te mogen samenwerken.

Hoogachtend
Voor het bestuur

Voorzitter  Secretaris