Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Zoogdierenwerkgroep

Deze groep verzamelt gegevens over aantallen en soorten zoogdieren in Ommen en omgeving. Ook is de werkgroep actief met bescherming van zoogdieren.

Enkele activiteiten:
• vleermuizenonderzoek
• controle dassentunnels
• onderdoorgangen voor kleine zoogdieren

 • Otter gesignaleerd bij Vilsteren

  Medewerkers van het waterschap Groot Salland hebben de otter gesignaleerd in de Vecht bij Vilsteren. Er zijn diverse sporen aangetroffen, zoals uitwerpselen, wissels en ‘oeverglijbanen'.
  De nieuwe ‘Vecht-otters' stammen waarschijnlijk af van de dieren die tussen 2002 en 2009 zijn uitgezet in de Weerribben en de Wieden. Vanwege de genetische variatie is het van belang dat deze populatie in contact komt met de Duitse populaties. Daarvoor is de Vecht een uitstekende

  ...
 • Otter in Regge

  Otter in Beneden Regge en uitmonding Vecht

  Ecologen van Landschap Overijssel hebben begin dit jaar 2012 sporen en uitwerpselen van een mannetjesotter gevonden in de BenedenRegge, tussen Hankate en de uitmonding in de Vecht. Dat betekent dat de otter zijn territorium afbakent en zich hier vestigt. Dat de otter weer in de Regge zwemt geeft aan dat er voldoende voedsel is en dat de waterkwaliteit goed is. Otters

  ...
 • Vleermuiskastencontrole op Eerde

  De laatste zaterdag van november was voor dit jaar alweer de laatste inspectieronde van de vleermuiskasten.
  Elk jaar maken we de kasten even weer ‘winterklaar’.  Even schoonmaken en waar nodig een kleine reparatie.
  Ofschoon het toen toch al richting de winter liep, zag je toch dat de temperatuur de enige reden voor vleermuizen is om de echte winterverblijven  op te zoeken. Immers, het weer was toen nog heerlijk zacht.
  Van de ca. 100 vleermuiskasten de we op het landgoed Eerde

  ...
 • Documentaire Rotvos, donderdag 17 november

  Hoewel de aankondigingen op de VVV-borden eerder die week informatie gaven dat de  documentaire “Rotvis” vertoond zou worden, waren alle aanwezigen toch gekomen voor “Rotvos”. Een documentaire die in 2009 niet voor niets een Gouden Kalf won. De zaal was gevuld met o.a. agrariërs, jagers en (weide)vogelliefhebbers, die de film goed op zich lieten inwerken. Centraal in de film stond niet alleen de vos, maar ook vossenliefhebber en –beheerder Jaap Mulder. Een man met een onvoorstelbare kennis

  ...
 • Terugkeer van de otter in de Vecht

  In het Vechtdal, ter hoogte van Dalfsen, is door een vrijwilliger van Landschap Overijssel het voorkomen van de otter bevestigd. Het gaat om een vrouwtje met jong.
  Ook afgelopen zomer is er een waarneming van een otter bovenstrooms van Ommen geweest. Aangenomen mag worden dat de inrichting tot halfnatuurlijke rivier, waarbij nieuwe rivierarmen en plasdras situaties ontstaan, en de verbetering van de waterkwaliteit, resulterend in meer vissoorten en dus hoger voedselaanbod, het

  ...
 • "Documentaire rotvos"

  Vooraankondiging:
  Documentaire ‘Rotvos’ donderdag 17 november 2011 om 20.00 uur in de grote zaal van de Carrousel te Ommen.

 • Vossen hebben inwendig kompas

  Vossen richten zich tijdens hun jacht op het aardmagnetische veld. Dat hebben Duitse en Tsjechische wetenschappers tijdens onderzoek naar de muizenjacht door vossen vastgesteld. 

  Op basis van 600 observaties van vossen op muizenjacht ontdekten ze dat de sprong in zestig tot tachtig procent van de gevallen succesvol is als die in zuidelijke of noordelijke richting plaats vindt. Springt de vos in een andere richting dan is het percentage succes aanzienlijk lager: rond de vijftien

  ...
 • Edelherten in het Vechtdal?

  burlend hert (Bas Worm)Op woensdag 23 maart 2011 houden wij een thema-avond over het edelhert. De avond start om 20.00 uur en vindt plaats in de Carrousel in Ommen.Spreker Bas Worm, bestuurslid en vice-voorzitter van de Vereniging Het Edelhert weet erg veel van dit vorstelijke hert, zijn verspreiding en trek.
  Hij zal zijn gehoor weten te boeien met een

  ...
 • Jaarverslag Zoogdierenwerkgroep

  De leden van de vereniging hebben in Meander 2011-1 een oproep ontvangen voor de jaarvergadering op 16 maart a.s. In Meander staat een verkorte versie van het jaarverslag van de Zoogdierenwerkgroep omdat het volledige verslag niet beschikbaar was. Het volledige verslag is inmiddels beschikbaar en kunt u hier aanklikken.

 • Jaarverslag Zoogdierenwerkgroep 2010

  Net als voorgaande jaren heeft vooral de vleermuis de nodige aandacht gehad, er hebben een zestal inspectierondes plaats gevonden.
  Door de informatie die we op deze wijze vergaren krijgen we een redelijk beeld van wat er zoal aan vleermuizen leeft in Eerde.

  Voor 2010 resulteert dit in 546 exemplaren verdeeld over zes verschillende soorten. De onderverdeling ziet er als volgt uit:

  Rosse vleermuis: 316x aangetroffen
  Gewone Dwergvleermuis: 4x aangetroffen...

 • Vleermuizen kunnen slachtoffer zijn van isolatie

  Isolatie van huizen is “in”. Het geeft een besparing op de stookkosten en dat is aantrekkelijk in deze dure tijd. De overheid stimuleert isoleren van huizen door het geven van subsidies. Oók de Gemeente Ommen geeft subsidie voor het isoleren van huizen. Dat vinden wij een goede zaak, die we van harte ondersteunen.
   
  Maar er is één aandachtspunt als u aan spouwmuurisolatie denkt in uw (bestaande) huis. Dat is een check op het voorkomen van vleermuizen. Soorten als

  ...
 • Structuur van bomenrij van belang voor vleermuizen

  Uit onderzoek (Lutra, Ben Verboom/Hans Huitema, december 2010) blijkt dat de hoogte, breedte en vegetatiedichtheid van lijnvormige landschapselementen (houtsingels) bepalend zijn voor de mate waarin vleermuizen langs bomenrijen foerageren. Zo worden bomenrijen die minder dan 4 meter breed, lager zijn dan 5-6 meter en winddoorlatend zijn, niet gebruikt door de Dwergvleermuis. Deze lijnvormige elementen zijn niet alleen foerageergebied, maar dienen ook als verbindingsroute tussen

  ...
 • Meer bescherming voor de Das in het Vechtdal

  Uit onderzoekgegevens van het Dassenplatform blijkt dat de dassenpopulatie in Noordoost Overijssel de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Dat is goed nieuws!
  Deze verbetering van de dassenpopulatie is mede te danken aan de faunbeschermende maatregelen die voor deze soort worden genomen.

  Ofschoon het ook beter gaat met de Das in het Vechtdal, blijft het wel een relatief kwetsbare soort.

  das ...

 • Dassenlezing door Ruud van den Akker

  (een groot deel van onderstaande tekst is overgenomen uit een artikel van Max de Krijger uit de Stentor van 6 december 2010)

  Je zou het niet zo een-twee-drie verwachten, maar de das is actueel in Ommen en de rest van het Vechtdal. Een vrijdagavond kijken naar een presentatie van een kenner stond dan ook in veel agenda’s genoteerd.
  Verhalen over burchten, zijn poten, zijn kleur, de leefomgeving en kansen en vooral ook bedreigingen worden gretig geconsumeerd door mensen

  ...
 • Lezing over Grimbaart in Carrousel

   

  das2
  Op vrijdagavond 3 december organiseert de Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek in de Carrousel aan de Chevallereaustraat te Ommen om 20.00 uur een pakkende avond over die zo verborgen levende das, het

  ...
 • Niet iedereen blij met edelhert in Vechtdal

  Landschap Overijssel juicht de komst van de prachtige dieren naar het Vechtdal toe. Het edelhert hoort hier volgens hen thuis en is een aanwinst voor de diversiteit van de fauna in het gebied.

  Volgens LTO Nederland zitten landbouwers niet te wachten op de komst van het edelhert.

  Zie ook onze themadag over Edelherten in het Vechtdalop onze

  ...
 • Vechtende herten in het Vechtdal?

  Enige overpeinzingen inzake de mogelijke toekomst en het toekomstig beheer van het Edelhert in Nederland in het algemeen en in Overijssel in het bijzonder.

  Samenvatting van de lezing gehouden voor de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek
  14 februari 2008

  ir P.B. (Bas) Worm

  Klik hier voor het

  ...
 • Komst edelhert zou Vechtdal op de kaart zetten

  De Stentor, zaterdag 16 februari 2008.
  Komst edelhert zou Vechtdal op de kaart zetten
  door Harry Woertink

  OMMEN - Het Overijssels Vechtdal zet zich met de komst van het edelhert nog meer op de kaart als toeristische trekker. Dat is de verwachting van de Ommer natuur en milieuvereniging De Vechtstreek als het edelhert vanuit de Veluwe in het Vechtdal wordt geïntroduceerd.
   
  Mensen vinden het leuk om edelherten te zien, zo is

  ...
 • Vleermuizenproject Eerde-Ommen

  Vleermuiswaarnemingen Eerde-Ommen
  De werkgroep inventariseert al enige tijd de vleermuizen in Eerde-Ommen.
  Klik hier voor een PDF-bestand met de telgegevens.

  Zeldzame Bechsteins vleermuis en Franjestaart op landgoed Eerde

  De kwetsbare en bedreigde (Rode lijst) soorten Bechsteins vleermuis en Franjestaart zijn waargenomen op het landgoed Eerde. Dit zijn de uitkomsten van

  ...
 • Dassen blijven in Ommen

  De das is een vaste bewoner geworden van landgoed Eerde in Ommen. Dat blijkt uit meerdere studies en verkenningen van Natuurmonumenten. Vijftien jaar nadat de dieren met de nodige moeite werden uitgezet, is een vaste populatie ontstaan van zo'n 25 dassen. "Het gaat om vier à vijf paren die jaarlijks zo'n drie à vier jongen krijgen", vertelt André Knollen van Natuurmonumenten.
  Meer info op : ...

Zoeken