Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Zoogdierenwerkgroep

Deze groep verzamelt gegevens over aantallen en soorten zoogdieren in Ommen en omgeving. Ook is de werkgroep actief met bescherming van zoogdieren.

Enkele activiteiten:
• vleermuizenonderzoek
• controle dassentunnels
• onderdoorgangen voor kleine zoogdieren

 • In het Vechtdal, ter hoogte van Dalfsen, is door een vrijwilliger van Landschap Overijssel het voorkomen van de otter bevestigd. Het gaat om een vrouwtje met jong.
  Ook afgelopen zomer is er een waarneming van een otter bovenstrooms van Ommen geweest. Aangenomen mag worden dat de inrichting tot halfnatuurlijke rivier, waarbij nieuwe rivierarmen en plasdras situaties ontstaan, en de verbetering van de waterkwaliteit, resulterend in meer vissoorten en dus hoger voedselaanbod, het

  ...
 • Vooraankondiging:
  Documentaire ‘Rotvos’ donderdag 17 november 2011 om 20.00 uur in de grote zaal van de Carrousel te Ommen.

 • Vossen richten zich tijdens hun jacht op het aardmagnetische veld. Dat hebben Duitse en Tsjechische wetenschappers tijdens onderzoek naar de muizenjacht door vossen vastgesteld. 

  Op basis van 600 observaties van vossen op muizenjacht ontdekten ze dat de sprong in zestig tot tachtig procent van de gevallen succesvol is als die in zuidelijke of noordelijke richting plaats vindt. Springt de vos in een andere richting dan is het percentage succes aanzienlijk lager: rond de vijftien

  ...
 • burlend hert (Bas Worm)Op woensdag 23 maart 2011 houden wij een thema-avond over het edelhert. De avond start om 20.00 uur en vindt plaats in de Carrousel in Ommen.Spreker Bas Worm, bestuurslid en vice-voorzitter van de Vereniging Het Edelhert weet erg veel van dit vorstelijke hert, zijn verspreiding en trek.
  Hij zal zijn gehoor weten te boeien met een

  ...
 • De leden van de vereniging hebben in Meander 2011-1 een oproep ontvangen voor de jaarvergadering op 16 maart a.s. In Meander staat een verkorte versie van het jaarverslag van de Zoogdierenwerkgroep omdat het volledige verslag niet beschikbaar was. Het volledige verslag is inmiddels beschikbaar en kunt u hier aanklikken.

 • Net als voorgaande jaren heeft vooral de vleermuis de nodige aandacht gehad, er hebben een zestal inspectierondes plaats gevonden.
  Door de informatie die we op deze wijze vergaren krijgen we een redelijk beeld van wat er zoal aan vleermuizen leeft in Eerde.

  Voor 2010 resulteert dit in 546 exemplaren verdeeld over zes verschillende soorten. De onderverdeling ziet er als volgt uit:

  Rosse vleermuis: 316x aangetroffen
  Gewone Dwergvleermuis: 4x aangetroffen...

 • Isolatie van huizen is “in”. Het geeft een besparing op de stookkosten en dat is aantrekkelijk in deze dure tijd. De overheid stimuleert isoleren van huizen door het geven van subsidies. Oók de Gemeente Ommen geeft subsidie voor het isoleren van huizen. Dat vinden wij een goede zaak, die we van harte ondersteunen.
   
  Maar er is één aandachtspunt als u aan spouwmuurisolatie denkt in uw (bestaande) huis. Dat is een check op het voorkomen van vleermuizen. Soorten als

  ...
 • Uit onderzoek (Lutra, Ben Verboom/Hans Huitema, december 2010) blijkt dat de hoogte, breedte en vegetatiedichtheid van lijnvormige landschapselementen (houtsingels) bepalend zijn voor de mate waarin vleermuizen langs bomenrijen foerageren. Zo worden bomenrijen die minder dan 4 meter breed, lager zijn dan 5-6 meter en winddoorlatend zijn, niet gebruikt door de Dwergvleermuis. Deze lijnvormige elementen zijn niet alleen foerageergebied, maar dienen ook als verbindingsroute tussen

  ...
 • Uit onderzoekgegevens van het Dassenplatform blijkt dat de dassenpopulatie in Noordoost Overijssel de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Dat is goed nieuws!
  Deze verbetering van de dassenpopulatie is mede te danken aan de faunbeschermende maatregelen die voor deze soort worden genomen.

  Ofschoon het ook beter gaat met de Das in het Vechtdal, blijft het wel een relatief kwetsbare soort.

  das ...

 • (een groot deel van onderstaande tekst is overgenomen uit een artikel van Max de Krijger uit de Stentor van 6 december 2010)

  Je zou het niet zo een-twee-drie verwachten, maar de das is actueel in Ommen en de rest van het Vechtdal. Een vrijdagavond kijken naar een presentatie van een kenner stond dan ook in veel agenda’s genoteerd.
  Verhalen over burchten, zijn poten, zijn kleur, de leefomgeving en kansen en vooral ook bedreigingen worden gretig geconsumeerd door mensen

  ...
 •  

  das2
  Op vrijdagavond 3 december organiseert de Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek in de Carrousel aan de Chevallereaustraat te Ommen om 20.00 uur een pakkende avond over die zo verborgen levende das, het

  ...
 • Landschap Overijssel juicht de komst van de prachtige dieren naar het Vechtdal toe. Het edelhert hoort hier volgens hen thuis en is een aanwinst voor de diversiteit van de fauna in het gebied.

  Volgens LTO Nederland zitten landbouwers niet te wachten op de komst van het edelhert.

  Zie ook onze themadag over Edelherten in het Vechtdalop onze

  ...
 • Enige overpeinzingen inzake de mogelijke toekomst en het toekomstig beheer van het Edelhert in Nederland in het algemeen en in Overijssel in het bijzonder.

  Samenvatting van de lezing gehouden voor de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek
  14 februari 2008

  ir P.B. (Bas) Worm

  Klik hier voor het

  ...
 • De Stentor, zaterdag 16 februari 2008.
  Komst edelhert zou Vechtdal op de kaart zetten
  door Harry Woertink

  OMMEN - Het Overijssels Vechtdal zet zich met de komst van het edelhert nog meer op de kaart als toeristische trekker. Dat is de verwachting van de Ommer natuur en milieuvereniging De Vechtstreek als het edelhert vanuit de Veluwe in het Vechtdal wordt geïntroduceerd.
   
  Mensen vinden het leuk om edelherten te zien, zo is

  ...
 • Vleermuiswaarnemingen Eerde-Ommen
  De werkgroep inventariseert al enige tijd de vleermuizen in Eerde-Ommen.
  Klik hier voor een PDF-bestand met de telgegevens.

  Zeldzame Bechsteins vleermuis en Franjestaart op landgoed Eerde

  De kwetsbare en bedreigde (Rode lijst) soorten Bechsteins vleermuis en Franjestaart zijn waargenomen op het landgoed Eerde. Dit zijn de uitkomsten van

  ...
 • De das is een vaste bewoner geworden van landgoed Eerde in Ommen. Dat blijkt uit meerdere studies en verkenningen van Natuurmonumenten. Vijftien jaar nadat de dieren met de nodige moeite werden uitgezet, is een vaste populatie ontstaan van zo'n 25 dassen. "Het gaat om vier à vijf paren die jaarlijks zo'n drie à vier jongen krijgen", vertelt André Knollen van Natuurmonumenten.
  Meer info op : ...

 • Wellicht hebben jullie al vernomen dat de bunzing slechte tijden kent, om die reden roept de VZZ iedereen op om waarnemingen te melden.
  Dit jaar zijn Arend Spijker, Petra Otte en Karl van Dorsten begonnen om de werkgroep zoogdieren nieuw leven in te blazen ( buiten de vleermuisgroep kende de werkgroep net als de bunzing slechte tijden). We zijn nog een beetje zoekende naar onze identiteit en doelen maar vinden het verzamelen van meldingen prima in ons straatje passen.
  We willen

  ...

Zoeken