Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

20 sept
Lezing over het boeiende leven van paddenstoelen
Datum 20 september 2022 20:00
19 nov
Speuren naar sporen met Arend Spijker
19 november 2022 13:30
23 jan
Lezing over vleermuizen
23 januari 2023 20:00
14 mrt

Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Raven ringen

  Gerbrand Groen had al enige tijd geleden veel poep onder een ravennest gevonden, midden in de jungle van Ommen .  Het leek Han en Gerbrand verstandig toch maar eens een kijkje  te nemen  bij de familie Raaf. Zaterdagavond 14 april was het zover. Jan Lenferink, de klimmer,  trok de stoute schoenen aan en vertrok gewapend met twee zakken naar boven. Wij hadden het nazien.  Jan trof boven aangekomen,  4 prachtige, zwarte raven aan. De jonge vogels  werden

  ...
 • Het ooievaarsnest en de paasbult

  Afgelopen week is de in opbouw zijnde paasbult in Varsen naar een andere locatie verplaatst. De takkenhopen lagen in de directe nabijheid van het bewoonde ooievaarsnest. En dat zou bij branden verstorend kunnen werken op het broedresultaat van deze beschermde soort.


   
  In overleg met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Varsen en de Gemeente Ommen, hebben we naar een alternatieve locatie

  ...
 • Vogelfotograaf vertoont en vertelt in NICO

  Op vrijdag 9 maart kunt u om 20.00 uur in het Natuur Informatie Centrum NICO in de Besthmenermolen genieten van een lezing met prachtige foto's van natuurfotograaf, Ronald Messemaker. 

  Ronald is werkzaam als boswachter bij de Vereniging Natuurmonumenten in De Wieden. Het laagveengebied geeft hem zoveel inspiratie dat hij daar de komende jaren nog veel kan fotograferen. Naast de fotografie reist hij de hele wereld rond om zoveel mogelijk vogelsoorten te zien en te fotograferen.

  ...
 • Tuinvogeltelling 2012

  Op 21 en 22 januari 2012 vind weer de jaarlijkse Tuinvogeltelling plaats. De website van Vogelbescherming zal daar over enige tijd meer informatie over bieden. Als opwarmertje vind onder de volgende link wat feiten en cijfers over de tuinvogeltelling van 2011:

  ...

 • Dramatische achteruitgang boerenlandvogels

  Tussen 1980 en 2009 zijn de populaties van boerenlandvogels in Europa gedaald naar een dieptepunt. Dit blijkt uit gegevens van het Pan-European Momitoring Scheme.
  Maar ook in Nederland is sprake van een dramatische achteruitgang (bron: van Beusekom et al.). 

   

  Tot de top 10 van de snelste dalers behoren een aantal kenmerkende Nederlandse vogelsoorten van het boerenland. Zo is de afname van de grutto

  ...
 • Boerenzwaluwen met elektronische chip

  De achteruitgang van de boerenzwaluw in Nederland is dramatisch. Tussen 1989 en 2009 is deze Rode lijstsoort met maar liefs meer dan 50% achteruitgegaan. In heel Europa betreft de daling ca. 33%.
  Om de boerenzwaluw beter te beschermen is meer inzicht nodig in de oorzaken van deze achteruitgang. Onlangs heeft Vogelbescherming vijftig boerenzwaluwen voorzien van een geolocator. Met deze elektronische chip, die op de rug van de boerenzwaluw wordt geplaatst, hoopt Vogelbescherming de

  ...
 • Nog meer foto's van het ringen van de ooievaars

  De Vogelwerkgroep is nog volop actief met het ringen van jonge ooievaars.

 • Jonge ooievaars geringd

  Op 11 juni jl zijn door onze Vogelwerkgroep 2 nesten met jongen Ooievaars geringd.
  Op de foto is het nest met 4 jonge ooievaars in Varsen te zien bij de fam. Schepers met op de achtergrond de buurtschap Varsen. Tevens is in Witharen bij de fam. Hunneman een nest geringd met 3 jonge ooievaars. Om op deze hoogte te komen zijn door installatietechniek Groen en Stegerman hoogwerkerverhuur Nieuwleusen een hoogwerker met vervoer beschikbaar gesteld om deze 'hoge' klus te

  ...
 • Roofvogels en uilen, niet voor de show!

  Uit het onderzoek van Bureau Ulucus in opdracht van Vogelbescherming Nederland, blijkt dat het aantal roofvogel- en uilenshows in Nederland schrikbarend toeneemt. De shows vinden plaats met vaak slecht gehuisveste vogels onder het mom van voorlichting. Tijdens de shows moeten ze kunstjes doen in een onnatuurlijke omgeving te midden van een mensenmassa die de vogels kan aanraken en aaien. Volstrekt in tegenstelling tot het gedrag van de vogels in het wild. Als gevolg daarvan neemt ook het

  ...
 • Lepelaars: nieuwe gasten in het Vechtdal

  In Beerze zitten al een aantal dagen een 3-tal Lepelaars in het gebied dat onlangs door het waterschap Velt en Vecht is ingericht voor ruimte voor de Vecht.

  Deze nieuwe gasten reageren direct op de voor hen gunstige situatie die is ontstaan als gevolg van de uitgevoerde rivierkundige maatregelen om de Vecht meer ruimte te geven bij overstromingen. De Lepelaars foerageren volop in de plasdras situaties en geulen die in het winterbed zijn ontstaan. Ook Oeverlopertjes en Kleine

  ...
 • Onze laatste weidevogels?!

  Waar zie en hoor je nog de Grutto, Wulp of Tureluur? De dramatische achteruitgang van deze soorten wordt voornamelijk veroorzaakt door het intensieve agrarische gebruik van de graslanden. Rollen, mesten en maaien vinden veel te vroeg in het voorjaar plaats, waardoor nestelen, broeden en jongen grootbrengen nauwelijks meer lukt.
  De goedwillende boer merkt opeens dat beheersubsidies voor weidevogelbeheer sterk onder druk staan. En het lijkt er op dat we de weidevogels de komende jaren

  ...
 • Zangvogelcursus door Wiebe Tolman

  Op vrijdag en zaterdag 6 en 7 mei 2011 heeft Wiebe Tolman een verkorte zangvogelcursus voor onze vereniging gehouden. Hierbij een fotoimpressie van het gezelschap. 

  ...
 • Nu is het wachten op de ooievaar

  STEGEREN - Gerbrand Groen, Hans Sijbesma en Arjan IJzebrink waren zaterdagmorgen druk bezig om het ooievaarsnest bij de stuw van Junne uit de grond te halen. De twee nesten in Witharen en de twee in Varsen zijn al bewoond door ooievaars. Dit nest stond er al vanaf 1990, maar het is nooit verder gekomen dat een paar ooievaars die het nest kwamen verkennen. Gerbrand Groen denkt dat de omgeving te kaal is voor ooievaars. "Ze willen graag in de buurt van boerderijen zitten, dus we gaan deze

  ...
 • Beheer Kwartelkoning is zaak van maatwerk

  De kwartekoning (Crex crex) is een zeer schaarse en bedreigde vogelsoort. De soort is karakteristiek voor kruidenrijke hooilanden en grootschalige akkergebieden met kruidenrijke randen. In de maanden april-september komt de soort op meerdere locaties ook in het Vechtdal voor. Tijdens het broedseizoen doen de mannetjes hun naam eer aan met hun luide roep”crex crex “. Je vindt de soort dan in hoge gesloten vegetaties (graslanden, ruigten) waar hij/zij zich schuilhoudt. Het voedsel bestaat uit

  ...
 • Kerkuil in de Telegraaf

  "Kerkuil komt om van de honger" zo kopt de Telegraaf op 6 januari 2011.

 • De kerkuilen kunnen komen

  Uit: Ommen Leeft  04-01-2011

  OMMEN -  Om precies te zijn één dag geleden stond er een oproep van Vereniging voor natuur en milieu De Vechtstreek voor plekken voor kerkuilnestkasten. Als we Han Bouman mogen geloven stond zijn telefoon dinsdagochtend roodgloeiend.

  Om 12.00 uur had hij al 25 telefoontjes gekregen. "Er bellen zelfs mensen buiten de regio, zo'n drukte had ik niet verwacht. Maar ik ben blij dat er zoveel mensen bellen." De oproep was in eerste

  ...
 • Kerkuilen zoeken onderdak

  Onze Vogelwerkgroep is naarstig op zoek naar passende locaties voor kerkuilen-nestkasten.

  Het gaat niet zo goed met de broedresultaten van de kerkuil in de regio Ommen. Daarom roept de vogelwerkgroep iedereen in het buitengebied van Ommen en de omliggende dorpen op om suggesties te doen voor plaatsingsplekken voor zo’n kast. Als de locatie naar het oordeel van de werkgroep geschikt is, dan stelt deze een kerkuilenkast ter beschikking en zal deze in de toekomst ook onderhouden en

  ...
 • Help vogels de winter door

  Bij deze koude en veel sneeuw hebben vogels het niet gemakkelijk om te overleven.
  Je kunt ze een handje helpen. Hieronder de winter survivaltips voor vogels op een rij:

  • Hang voedersilo’s op met vogelvoer. Strooi ook wat voer tussen de struiken, zodat schuwe vogels ook aan hun trekken komen.
  • Behalve pindaslingers en vetbollen, kunt u ook voer uit eigen keuken geven. Denk aan kaas (zonder de korsten), brood en fruit. Merels zijn bijvoorbeeld dol op rotte
  ...
 • Geslaagde thema-avond over Kerkuil

  Alle belangstellenden konden maar net in het Natuur Informatie Centrum, waar Johan de Jong op 24 november de thema-avond over de kerkuil op enthousiaste wijze presenteerde. De bezoekers van deze avond kijken terug op een bijzonder interessante vertelling met voor de pauze prachtige dia's en
  ...
 • Rust! De beste weidevogelbescherming

  Uit onderzoek van SOVON blijkt dat het bezoekeffect aan nesten een negatief effect heeft op het broedsucces. Het met rust laten van weidevogelnesten in agrarische gebieden biedt de beste bescherming. Het controleren van nesten leidt per nestbezoek tot een verhoging van de verliezen. Overigens is het niet duidelijk waardoor de hogere verliezen precies tot stand komen. Vermoedelijk is er sprake van een combinatie tussen het maken van een paadje dat een predator gemakkelijk kan volgen

  ...

Zoeken