Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De Gemeente Ommen start half september met de inventarisatie van waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente. De werkzaamheden duren tot en met oktober en worden uitgevoerd door een extern bureau.

De inventarisatie is een gevolg van onze actie in januari en februari richting Raad over het Bomenbeleidsplan Ommen. In dit plan ontbreekt een kaart en lijst waarop alle waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente Ommen staan aangegeven. Wij pleiten voor een bomenbeleid waarin voor iedereen zichtbaar is “wat”, “waar” en “hoe” met bomen in de gehele gemeente Ommen wordt omgegaan. Duidelijkheid ook in wat we behouden en wat de spelregels zijn bij de eventuele kap van bomen.
Een meerderheid van de Raad hebben we weten te overtuigen van het feit dat een inventarisatie van te beschermen bomen een onlosmakelijk onderdeel vormt van het nieuwe Bomenbeleidsplan.

Van ons aanbod om de Gemeente te ondersteunen bij de inventarisatie wordt helaas geen gebruik gemaakt.

We hebben echter goede hoop dat eindelijk waardevolle bomen(rijen), zowel in als buiten de bebouwde kom, ook daadwerkelijk beschermd gaan worden in Ommen.

(In de tab Milieu vind u meer informatie over dit onderwerp.)

De Vliegende Brigade, een vrijwilligersgroep van Landschap Overijssel, heeft afgelopen donderdag biotoopverbeterende maatregelen uitgevoerd in het Junner Koeland. In een slenk zijn bomen en struiken verwijderd met als doel het leefgebied voor amfibieën te verbeteren. Knoflookpad (foto Dries Kuijper)

Vooral voor de bedreigde en zeldzame Knoflookpad in het Junner Koeland zijn deze werkzaamheden gunstig. De slenk zal na het voortplantingsseizoen worden uitgebaggerd. Het leefgebied voor amfibieën en in het bijzonder voor de bedreigde knoflookpad wordt hiermee sterk verbeterd.

Het stond al geruime tijd op de to-do-lijst van het bestuur van de Vechtstreek: een bezoek aan de werkplaats waar o.a. vogelnestkastjes voor de vereniging gemaakt worden. Op 3 maart was het dan eindelijk zover. Ook de meeste leden van de vogelwerkgroep waren aanwezig. Na de koffie en een korte inleiding was er rondleiding door het ATC, het Arbeids Trainings Centrum - onderdeel van de Maat - waar de leerlingen de nestkasten maken. De aanwezigen waren onder de indruk van de locatie maar zeker van het enthousiasme van de leerlingbegeleiders, die veel geduld en inzet nodig hebben. Leerlingen die in het reguliere onderwijs niet goed mee kunnen komen, trainen in het ATC bepaalde arbeidsvaardigheden op het gebied van groen, metaal of hout. Er wordt seriematig productiewerk geleverd, zoals op maat gemaakte relatiegeschenken. De opdrachtgever moet echter geen haast hebben; dat kunnen de leerlingen vaak niet aan.  Als sinds 1997 worden door leerlingen van De Maat, school voor praktijkonderwijs, nestkasten gemaakt voor de Vechtstreek. Gerbrand Groen heeft destijds het eerste contact gelegd met Eddy van Lenthe over het maken van de nestkasten. Nu worden er ruim 100 nestkasten per jaar gemaakt, niet alleen voor koolmezen en pimpelmezen, maar ook voor verschillende uilensoorten. De Vechtstreek neemt nog steeds een groot deel van de nestkasten af. Tevens kunnen beschadigde nestkasten bij het ATC gerepareerd worden. Tegenwoordig  worden er ook de populaire insectenhotels gemaakt. Foreco sponsort nog steeds het hout en Groen Installatietechniek de dakbedekking.  Op deze manier worden arbeidsvaardigheden en natuur met elkaar verbonden. Echt een win-win-situatie!

Dook van Gils

De randen van de graanakker in de Ommermars staan nu volop in bloei. Dat is het resultaat van de bloemeninzaai-actie georganiseerd door het Burgerinitiatief Ommermars.

Op 28 maart j.l. werden door een 70 tal scholieren van CBS Het Koloriet en Landstede/Kinderopvang de randen van de graanakker langs het fietspad Zuidermarsweg ten zuiden van de woonwijk De Dante in Ommen, ingezaaid met een inlands bloemenmengsel. Het resultaat mag er zijn. Een zee van bloemen begroet niet alleen de wandelaars en de fietsers, maar lokt ook veel nectar- en stuifmeelzoekende insecten.

  

 De werkgroep Burgerinitiatief Ommermars wil met de inzaai-actie een bijdrage leveren in het tegengaan van de achteruitgang van nectar- en stuifmeelzoekende insecten. Het gaat immers slecht met vlinders, bijen, hommels en alle andere insecten die zo belangrijk zijn voor de natuur en voor ons. Twee derde is al verdwenen. Veel planten in Nederland (80% van alle soorten) zijn voor hun bestuiving afhankelijk van insecten. Zo kunnen bloemen, fruit en planten groeien. En kunnen wij genieten van al het fruit.

Kom kijken en geniet van de bloemenpracht in de Ommermars. Op een zonnige dag gonst het van de bijen, hommels en vlinders.
De scholieren van Het Koloriet en Landstede/Kinderopvang mogen trots zijn op hun bijdrage aan de natuur!

Het Burgerinitiatief Ommermars zet zich in om van de Ommermars de mooiste ontmoetingsplek van Ommen te maken. Een belevingsgebied bij de stad waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water.

Foto's werkgroep Burgerinitiatief Ommermars

Zoeken