Voor het Staatsbosbeheer zijn het boswachters. Maar Henk-Jan van der Veen (what’s in a name: prachtige naam in dit verband) en Kees Jan Westra zijn eerder hoogveenwachters, want daar hadden ze het over op deze zeer goed bezochte lezing. 60 Bezoekers waren er!

Lezing Engbertsdijksvenen 8 april 2024 Henk-Jan en Kees Jan

Henk-Jan en Kees Jan (foto: Ella Roefs-Rijzebol)

Afbeeldingen van bos hebben we deze avond helemaal niet gezien, maar wel beelden van hoogveenflora waarbij de ecoloog Henk-Jan vertelt over de toekomstige mogelijkheden die dit grootste hoogveenlandschap in onze provincie biedt. Tal van foto’s verduidelijken zijn betoog.

Levend hoogveen is zeldzaam in Nederland en dus ook de flora en fauna die daarbij horen. Het Engbertsdijksveen, een Natura 2000-gebied, is één van de vier grote gebieden in ons land waar nog levend hoogveen voorkomt. Hoogveen is bijna helemaal uit ons land verdwenen, nog slechts 8 ha is nog levend hoogveen. Dat levend hoogveen heeft water nodig en daarom zijn vasthouden van regenwater en verhogen van de waterstand belangrijke voorwaarden voor een duurzaam behoud. Hiervoor neemt SBB de volgende maatregelen:

  • dempen van sloten en greppels, zodat het water in het gebied blijft;
  • aanleggen en herstellen van kades en dammen om dezelfde reden;
  • verwijderen van zaailingen en jonge bomen, die de verdamping bevorderen;
  • plaggen en maaien van kleine delen van de droge heide, waardoor (te) voedselrijke begroeiing verwijderd wordt, unieke flora meer kans krijgt en een grotere variatie ontstaat van soorten die hier thuishoren.

Veenlandschap

Veenlandschap (foto: Staatsbosbeheer)

Kees Jan vertelt vervolgens over biodiversiteit, regenwaterbuffer en opslag van CO2 in het gebied. Hij meldt de toegenomen verdroging van het gebied in de laatste decennia, al zouden de neerslaggetallen van de laatste jaren anders doen vermoeden. Op de lange termijn is verdroging onvermijdelijk, zo verzekert hij. Het voert in dit verslag te ver om alles te vermelden wat er aan interessants over dit hoogveengebied te vertellen valt. Veel nadere informatie is er te vinden op de website van het SBB: https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/twente-hoogveenherstel-engbertsdijksvenen

Het gebied lijdt onder verdroging en een overvloed aan stikstof. Daarom zijn er maatregelen nodig om het bijzondere hoogveen te behouden en te versterken. Meer kunnen de veenwachters u vertellen en laten zien op 20 april, als er een excursie is in het veengebied, maar zoals het zich op deze druk bezochte avond laat aanzien, zal die snel volgeboekt zijn.

Meer foto's van de lezing van Ella Roelfs-Rijzebol.