In een brandbrief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel wijst Vogelbescherming Nederland op de
negatieve effecten voor de natuur veroorzaakt door de toegenomen recreatievaart op de Overijsselse
Vecht. De organisatie geeft aan dat de Vecht van belang is voor veel vogelsoorten, zowel voor
broedvogels, voor vogels tijdens trek en voor wintergasten. Bovendien heeft de Vecht belangrijke
functies als foerageer-, broed- en rustgebied voor vogels en andere dieren.

Vogelbescherming wijst er op dat recreatieactiviteiten op de Vecht de afgelopen jaren sterk zijn
geïntensiveerd zonder de gevolgen voor de natuur te monitoren. Door de grotere intensiteit, het
varen met hoge snelheid, onvoldoende toezicht en handhaving, uitbreiding van (illegale)
aanlegplekken, het betreden van oevers en activiteiten na zonsondergang, worden vogels en andere
dieren gedwongen hun heil elders te zoeken. Dat zorgt voor veel verstoring, schade aan nesten en
oevervegetaties.
De organisatie verbaast zich ook over het feit dat onlangs in het project Varen op de Vecht van het
programma Ruimte voor de Vecht, mogelijkheden worden voorgesteld om de waterrecreatie verder
uit te breiden.


Vogelbescherming pleit voor het toepassen van recreatiezonering door het instellen van bufferzones
op soortniveau om verstoring van vogels te voorkomen.


Als Vereniging hebben wij de afgelopen jaren zowel bestuurlijk als politiek veel aandacht gevraagd
voor de negatieve effecten op de natuur door de toegenomen recreatievaart met name in het traject
stroomopwaarts van Ommen tot Duitse grens. Wij voelen ons dan ook zeer gesteund door deze actie
van Vogelbescherming Nederland.