In het gesprek van 11 december j.l. met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten roepen de gezamenlijk landelijke natuur- en milieuorganisaties het kabinet op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders.
Als we de stikstofcrisis nu goed aanpakken, dan helpt dat ook het klimaat. Hiervoor doen de organisaties concrete aanbevelingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de natuur.

Onze natuur is verwaarloosd. Nederland heeft de minste natuur van Europa en een groot aantal plant- en diersoorten, waaronder insecten en vogels, hollen achteruit. De stikstofuitstoot moet dus zo snel mogelijk naar beneden. Minder stikstof betekent ook een forse verbetering van de kwaliteit van ons oppervlakte- en drinkwater, de luchtkwaliteit en volksgezondheid. Met langere termijn investeringen in verschillende sectoren – van landbouw, wegverkeer tot luchtvaart – brengt het kabinet een mooi, duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig Nederland dichterbij. Het opgeven van natuurgebieden is echter geen optie, natuur moet juist versterkt worden.

herkomst stikstof 

 Herkomst stikstof (bron: LNV)

Naast forse investeringen in robuuste en verbonden natuurgebieden is vooral een transitie van het landbouwsysteem nodig. Die systeemverandering is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De organisaties vinden het cruciaal dat het kabinet leiderschap toont en de verbindingen zoekt tussen alle betrokken partijen om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen.

De organisaties adviseren de stikstofcrises via een 4-tal sporen aan te pakken. Via een actieplan met lange termijnbeleid en concrete afrekenbare doelen, door regie te voeren op een transitie naar grondgebonden natuurinclusieve landbouw, door landelijk beleid uit te werken voor een gebiedsgerichte aanpak bij Natura 2000-gebieden en door te investeren in robuuste natuurgebieden en natuurherstel.

Als Vereniging zijn we het met andere natuurorganisaties eens dat de omslag naar een natuurvriendelijke landbouw alleen mogelijk is als de inspanningen die boeren hiervoor moeten leveren voldoende worden beloond en gewaardeerd. Voor stoppers mag een perspectief niet ontbreken en jonge (toekomstige) agrarische ondernemers moeten het familiebedrijf kunnen voortzetten.
Het rapport “Benut stikstofcrises als kans voor natuur en álle Nederlanders” is hier te te downloaden.