Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

24 okt
Nacht van de nacht 2020
24 oktober 2020 18:30
12 dec
Speuren naar sporen met Arend Spijker
12 december 2020 13:30
18 feb

Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • De gierzwaluw eet, drinkt, slaapt en paart vliegend.
  Afgezien van het broeden vliegt hij z’n hele leven.
  Omstreeks 30 april keert hij terug vanuit zuidelijk Afrika. Een 7000 km lange tocht.
  Misschien denkt hij dat we voor hem de vlag uitsteken. Dat zou na zo’n prestatie ook wel op zijn plaats zijn.
  Deze bijzonder plaatstrouwe vogel, die eigenlijk helemaal geen zwaluw is, weet gelukkig ook Ommen elk jaar weer te vinden.
  Met 120 km per uur (na meetcorrectie) gieren ze

  ...
 • Op zaterdag 27 oktober a.s. organiseert de gemeente Ommen in samenwerking met onze Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek en het Natuurinformatiecentrum de “Nacht van de Nacht”. Hiermee schaart Ommen zich in het rijtje van gemeenten die actief meedoen aan de publiekscampagne “Laat het donker, donker!” van de 12 Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu.

  De gemeente Ommen vond al snel een gewillig oor bij beide verenigingen voor een invulling van de Nacht van

  ...
 • Als Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek ondersteunen wij het initiatief van Stichting Natuur en Milieu en de 12 Provinciale Milieufederaties om één avond en nacht per jaar het licht uit te doen. Hiermee vragen wij aandacht voor de donkere plekken in Ommen en gaan we de strijd aan met lichthinder. Wij willen wijzen op de schoonheid van donkere nachten. Maar we vragen ook aandacht voor de effecten van te veel licht op mens en natuur.
  Natuur en Milieu De Vechtstreek, Gemeente

  ...
 • Onze Vereniging heeft zitting in de gemeentelijke Klankbordgroep. Van hieruit proberen we met andere partijen op een constructieve wijze mee te denken aan de opstelling van een goed bestemmingsplan buitengebied. Uiteraard hebben we in het verdere traject alle mogelijkheden om eventuele bezwaren te maken.

  We hebben in nauw overleg met Landschap Overijssel onze zienswijze gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Ommen. De reactie is mede uitgegaan namens

  ...
 • De vereniging heeft een zienswijze ingediend over het voorkeurstracé voor de N340/N48.

  Lees hier de tekst van onze zienswijze.

 • Van groenafval tot energie:Bijeenkomst Regionale Biomassa Ommen

  Op donderdag 26 juni 2008 vond op initiatief van onze vereniging een bijeenkomst plaats op het gemeentehuis te Ommen. Doel van de bijeenkomst was het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van biomassa (groenafval, bermmaaisel, houtsnippers e.d.) en het verkennen van een mogelijke samenwerking om tot een duurzaam energie-eindproduct te komen.
  De bijeenkomst was

  ...
 • Zaterdag, 24 oktober 2009.

  Een gezellige drukte in het Natuur Informatie Centrum Besthemermolen te Ommen tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober. Hier hadden de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek en het Natuur Informatie Centrum Ommen een afwisselend programma samengesteld. 

  Het was wat improviseren om de ca. 50 belangstellenden in het hart van de molen te krijgen. De aanwezigen luisterden aandachtig naar de lezing met dia’s van de heer Roelofs over uilen.

  ...
 • Geslaagde zwerfvuilactie Beerzerveld
  Beerzerveld, woensdag, 18 maart 2009.
  Professioneel uitgerust met prikstokken, handschoenen, vuilniszakken en veiligheidsvestjes haalden 20 kleuters en 25 leerlingen van CBS De Schakel te Beerzerveld in een uur tijd ruim 15 kilo zwerfvuil op in de nabijheid van hun school. Dit gebeurde in het kader van de landelijke actieweek “Nederland schoon”.

  Ommen schoon, heel gewoon” groot succes !!!
  Vrijdagmorgen, 6 juni 2008.
  De zwerfvuilactie in Ommen was een groot succes. Naast plastic, drankblikjes en papier, werden zelfs asbest (!) en …… een gewonde duif verzameld. Totaal werd ca. 150 kg afval door de Ommer scholieren en begeleiders uit onze Vereniging bij elkaar gesprokkeld.
  “Ommen schoon, heel gewoon” was een gezamenlijke actie van Gemeente Ommen en onze vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek. Vooral

  ...
 • Eerste Nacht van de Nacht Ommen
  Voor Ommen was het blijkbaar even wennen zaterdagavond 27 oktober 2007 tijdens de eerste Nacht van de Nacht. Circa 200 Ommenaren hebben de festiviteiten bezocht die de organisatoren Gemeente Ommen Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek en het Natuurinformatiecentrum hadden opgesteld. Het programma was voor jong en oud. Muziek, verhalenvertellers, stadsnachtwandelingen en bosnachtwandelingen. Brandende vuurkorven leidden de bezoekers

  ...
 • Op 18 maart 2009 hield de vereniging voor Natuur en Milieu haar jaarvergadering in het Natuurinformatiecentrum in Ommen.
  Na het huishoudelijk gedeelte hield de voorzitter Hein Kuijper voor zo’n 25 bezoekers een boeiend betoog over de robuuste verbindingszone in Ommen.
  Ook de gemeente, in de persoon van wethouder Ilona Lagas, was aanwezig. Het was een markant moment dat bezoekers met elkaar afspraken om in een aparte bijeenkomst na te gaan hoe de verschillende belangen positief

  ...
 • Energiebeleid "Duurzaam Ommen: Ommenaren geven suggesties voor gemeentelijke energievisie

  Vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, LTO en natuur- en milieuorganisaties waren op 16 april 2008 in het gemeentehuis in Ommen bijeen om mee te denken over de nog op te stellen gemeentelijke energievisie. Wethouder Lagas wil de resultaten van deze bijeenkomst  betrekken bij de totstandkoming deze visie.

  De thema-avond

  ...
 • Natuurorganisaties Vechtdal presenteren visie op rust en drukte

  Zwolle, 4 november 2009
  Vandaag hebben de samenwerkende natuurorganisaties in het Vechtdal hun visie ‘Rust en drukte in het Vechtdal’ aangeboden aan het Breed bestuurlijk overleg Ruimte voor de Vecht. Het rapport en de kaart bieden bouwstenen voor het gebiedsproces dat de komende jaren in het Vechtdal uitgevoerd zal worden.

  Vorig jaar besloten vertegenwoordigers van natuurorganisaties uit

  ...
 • De vereniging heeft een zienswijze ingediend tegen een crossevenement bij de Lemelerberg. Hieronder de tekst van deze zienswijze.

  AAN: 
  College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen
  Postbus 100
  7730 AC Ommen


  Ommen,  1 augustus 2007.

  Onderwerp: APV-aanvraag vergunning crosswedstrijd 1 september a.s.


  Geacht College,

  Onze zienswijze over de aanvraag om een vergunning ingevolge de APV van de

  ...
 • Het bestuur heeft namens de vereniging een reactie gegeven op het voorstel van de provincie Overijssel voor het aanwijzen van zeer kwetsbare gebieden conform de wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij.
  In de reactie is gevraagd om een meer evenwichtige afweging tussen de belangen van landbouw en natuur. Met andere woorden: de plannen geven veel ruimte aan landbouw in gebieden die volgens ons zeer gevoelig zijn voor uitstoot van ammoniak. In de reactie wordt gepleit om naast

  ...
 • Als reactie op de startnotitie MER N340 heeft het bestuur een zienswijze naar het college van gedeputeerde staten van Overijssel gestuurd.
  Om een vinger aan de pols te houden is onze Vereniging vertegenwoordigd in de provinciale Klankbordgroep N340. Hier volgen we nauwgezet de verdere planontwikkeling. Samen met andere partijen leveren we onze inbreng met betrekking tot de verschillende tracévarianten. Uiteraard hebben we in het verdere traject alle mogelijkheden om

  ...
 • In het kader van het werkbezoek op 4 maart 2009 van staten- en raadsleden ter voorbereiding op besluitvorming over de N340 is ook het Varsenerveld bezocht.
  Klik hier voor onze brochure.

   

 • Onze vereniging heeft bij Gedeputeerde Staten van Overijssel een zienswijze ingediend over de zoekgebieden voor tracéalternatieven voor de N340.
  Wij proberen daarmee een ernstige aantasting van de natuur- en landschapswaarden in de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS), een verdere versnippering van het landelijke gebied en het ontstaan van nieuwe geluidsbronnen in een relatief stil landelijk gebied te voorkomen.
  Wij pleiten voor een zodanige opwaardering van

  ...
 • Foto van de thema-avond "Leve(n)de Vecht" met Herman Reimerink op 10 november 2006

 • Foto's van de excursie:

   

  • Onderland1

  ...

Zoeken