Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

27 okt
Paddenstoelenexcursie
27 oktober 2018 13:30
27 okt
Nacht van de nacht 2018
27 oktober 2018 19:00
1 dec

Facebook


 
Bij Ommen ligt een eeuwenoud stukje natte heide, een restant van een eens onmetelijk veengebied. Het dreigde dicht te groeien tot bos. Op initiatief van Henk Ruiter is het aan de vergetelheid ontrukt en wordt het nu door een vrijwilligersgroep beheerd. Daardoor is de oorspronkelijke kenmerkende soortenrijkdom bijna volledig teruggekeerd.

 

             
Situatie 1933                                                                         Situatie 2004

             
Natuurherstelplan                                              Tracé vierbaans snelweg


Enkele gegevens op een rijtje.
Tot in de 30er jaren nog duizenden hectare ‘woeste grond’ ten noorden van Ommen
In de periode -1935 tot nu- is nagenoeg alles ontgonnen.
Natte heide levert na ontginning goede landbouwgrond op.
Resterende deel is ongeveer 0,01% van de situatie 75 jaar geleden.
Natte heide is inmiddels een internationaal bedreigd landschapstype.

 
 Situatie eind jaren '90

Tot medio 80er jaren werd het door schapen begraasd. Toen dat stopte verruigde het terrein door:
1. Gebrek aan beheer.
2. Verdroging.  (verdieping/verbreding Onderhaarse waterleiding)
3. Stikstof depositie.


Sinds 1998 is het beheer opgepakt door een vrijwilligersgroep.
Een combinatie van grazen,maaien en plaggen levert een prima resultaat.
In de periode 1998-2007 hebben er 4 x  door de overheid gesubsidieerde grootschalige beheersingrepen plaatsgevonden in het kader van het --Overlevingsplan Bos en natuur--.  Er is dus inmiddels al veel geld in het gebied geïnvesteerd voor de natuur.
Er is regelmatig overleg met ecologen over juistheid beheer.
Er komt nu een groot aantal Rode lijst-en Europese habitatrichtlijn soorten voor. (Zie bijlage)
De Provincie erkent dit gebied als zeer waardevol en heeft het opgenomen in de Robuuste verbindingszone/ecologische hoofdstructuur.
Momenteel wordt een natuurherstelplan ontwikkeld in samenwerking met oa. waterschap Groot Salland die hier goede kansen ziet voor het vasthouden van gebiedseigen water.
Door uitbreiding ontstaat een aaneengesloten natuurgebied met een hoge belevingswaarde en bijzonder kansrijk om uit te groeien tot kwalitatief hoogwaardige natuur door aanwezigheid van een rijke bronpopulatie.
In 2006 is het Varsenerveld  in het NCRV -televisieprogramma “De verkiezing van de mooiste plek van Nederland” tot mooiste plek van Overijssel verkozen en het heeft de 2e plaats behaald in de landelijke finale. Een plek om te koesteren.

 Situatie nu

 

Wanneer er voor dit tracé van de snelweg wordt gekozen zal dit het Varsenerveld isoleren en onherstelbaar beschadigen. Compensatie van dit type natuur is onmogelijk.

Er komen in het gebied 17 Europese habitatrichtlijnsoorten voor.


Rode lijstsoorten Varsenerveld  2007

(vetgedrukt = Europese   Habitatrichtlijn)

Moeraswolfsklauw            (lycopodiella inundata)
Bruine snavelbies              (Rhynchospora fusca)
Witte snavelbies                (Rhynchospora  alba)
Veenbies                        (Trichophorum cespitosum)
Stijve ogentroost               (Euprasia stricta)
Hondsviooltje                   (viola canina)
valkruid                     (arnica montana)
Heidekartelblad                 (Pedicularis sylvatica)
Moeraskartelblad  (Pedicularis palustris)
Welriekende nachtorchis         (platanthera bifolia)
Gewone vleugeltjesbloem       (polygala vulgaris)
Liggende vleugeltjesbloem (polygala serpyllifolia)
Sierlijke vetmuur    (sagina nodosa)
Blauwe knoop                    (Succisa pratensis)
klokjesgentiaan                 (gentiana pneumonanthe)
Vlottende bies                  (eleogiton Fluitans)
witte waterranonkel             (ranunculus ololeucos)
Wateraardbei                    (potentilla palustris)
Moerassmele                     (deschampsia setacea)
Addertong                      (ophioglossum viride)
echte guldenroede               (Solidago virgaurea)
bleekgele drooglboem           (gnaphalium luteo-album)
Ronde zonnedauw                 (Drosea intermedia)
Kleine zonnedauw                (Drosera rotundifolia)
Stijve moerasweegbree  (Echinodurus ranunculoides)
Lavendelheide   (andromeda polifolia)
Kleine veenbes   (Oxycoccus palustris)
Kleine valeriaan  (valeriana dioica)
Vetblad    (pinguicula vulgaris)
kussentjesveenmos     (Sphagnum Compactum)
klein warkruid    (Cuscuta epithymum)
Dwergvlas   (Radiola linoides)
Canadees hertshooi  (Hypericum canadense)
Moerashertshooi   (Hypericum elodes)
Pilvaren   (Pilularia globulifera)


Waterspitsmuis
Das
Boomleeuwerik
Boompieper
Geelgors
Dodaars
Geoorde fuut
Matkop
Wintertaling
Kneu
Zwarte specht

Levendbarende hagedis
Heikikker
Bruine kikker
Meerkikker
Poelkikker
Bastaardkikker
Kleine watersalamander

Ruige aardtong
Heideknotszwam
Zwartwordende wasplaat
Gele knotszwam
Verblekende knotszwam
Vuurzwammetje
Veenmosvuurzwammetje (Hygrocybe coccineocrenata)
Sneeuwzwammetje
Zwartsneesatijnzwam      (Entoloma serrulatum)

Glassnijder
Bandheidelibel
Tengere pantserjuffer
Vroege glazenmaker
Venwitsnuitlibel
Noordse winterjuffer
Bruine winterjuffer
Koraaljuffer
Plasrombout


Groentje
Bruine vuurvlinder
Zilveren maan.
Moerassprinkhaan

Grote modderkruiper

Rendiermos


Bezoek statenleden en raadsleden Varsenerveld
In het kader van het werkbezoek op 4 maart 2009 van staten- en raadsleden ter voorbereiding op besluitvorming over de N340 is ook het Varsenerveld bezocht.
Klik hier voor onze brochure.

Zoeken

Natuurcolumns Henk Ruiter