Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Vogelbescherming heeft onlangs een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Kern van de klacht is dat Nederland zijn internationale verplichtingen ten aanzien van de bescherming van weidevogels en hun leefgebieden niet nakomt. Bovendien is de rijksoverheid niet bereid om op korte termijn dringende noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van de weidevogels.  Dit blijkt duidelijk uit een onderzoeksrapport dat is opgesteld door de Universiteit van Tilburg in opdracht van Vogelbescherming.

Bron: grafiek weidevogels; Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, CBS, provincies)

Weidevogels als de grutto, kievit, scholekster en veldleeuwerik hollen al tientallen jaren in aantal achteruit. Een recente studie van het CBS over het bereiken van de wereldwijd afgesproken Sustainable Development Goals toont aan dat Nederland op het gebied van natuur ernstig tekort schiet. De studie concludeert onder andere dat vogelsoorten van het boerenland nog steeds hard achteruit gaan.

In de jaren tachtig leefden er ruim 100.000 paar grutto’s in ons land, vandaag de dag minder dan 30.000 paar. Een aantal dat dus elk jaar afneemt. Uit het recentelijk verschenen boek Agrarisch natuurbeheer in Nederland blijkt dat met de huidige maatregelen er op termijn slechts zo’n 1.500 paar grutto’s over blijven.

Bron: Vogelbescherming

Zoeken