Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De provincie Overijssel mag geen toestemming geven voor het doden van grauwe ganzen en kolganzen als er geen sprake is van belangrijke schade. Het besluit van de provincie die dat mogelijk maakte is op 5 oktober j.l. door de Raad van State in hoger beroep vernietigd. Dit beroep was ingesteld door Vogelbescherming Nederland. Dat betekent dat de ganzen vanaf 5 oktober in grote delen van de provincie Overijssel voorlopig weer veilig kunnen foerageren. In de andere delen van de provincie blijft (verjaging met ondersteunend) afschot wel mogelijk.

 Grauwe ganzen

De provincie Overijssel had ontheffing verleend aan de faunabeheereenheid Overijssel om in de hele provincie gedurende zomer en winter grauwe ganzen en kolganzen te mogen verjagen met ondersteunend afschot. Het doden van ganzen mocht volgens dit besluit echter ook als er geen direct verband was met door ganzen veroorzaakte schade. Dit betekende feitelijk dat de twee ganzensoorten in Overijssel vogelvrij waren verklaard. Dat is in de ogen van Vogelbescherming ontoelaatbaar.

Nederland is een belangrijk overwinteringsgebied voor verschillende ganzensoorten waaronder de kolgans. Het ongemotiveerd doden van ganzen is in strijd met de wet en de internationale verantwoordelijkheid die Nederland heeft als een van de belangrijkste overwinteringsplekken voor deze trekvogels.

 Bron: Vogelbescherming Nederland

Zoeken