Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Op 31 augustus jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan over ons beroepschrift tegen de bouw van 50 zorgwoningen in het natuurbeschermingsgebied landgoed De Stekkenkamp. De Raad van State ziet in de bouw geen zodanige ernstige aantasting van de natuurwaarden dat de bouw van deze zorgwoningen op de Stekenkamp niet acceptabel is. Al onze bezwaren zijn ongegrond verklaard. Ook voor de door ons aangedragen alternatieve locaties, waaronder de vele braakliggende gemeentegronden, waar geen natuurwaarden aanwezig zijn en die gelegen zijn in en grenzend aan de bebouwde kom Ommen  bij bestaande (zorg)voorzieningen, was de Raad van State niet gevoelig.

Als “troostprijs” voor ons moet de raad van de gemeente Ommen het door ons betaalde griffierecht van € 334,00 vergoeden.

De volledige tekst van de uitspraak van de Raad van State is te lezen op: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88759&summary_only=&q=

Zoals al eerder meegedeeld loopt er nog een procedure van ons bij de Raad van State. Het betreft ons bezwaar tegen de verleende Natuurbeschermingswetvergunning door Gedeputeerde Staten van Overijssel die de bouw van deze zorgwoningen mogelijk maakt. Wij wachten op de hoorzitting bij de Raad van State. 

Zoeken